Normativa Reguladora

  • Article 23 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret-Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
  • Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny (BOE de 25 de juny), articles 31 a 36.
  • Resolució de 16 de juliol de 2004 (B.O.E. de 14 d'agost), de la Tresoreria General de la Seguretat Social, sobre la determinació de funcions en matèria d'ajornaments de pagament de deutes, reintegraments de prestacions percebudes indegudament, compensacions, desistiments, convenis o acords en procediments concursals i anuncis de subhastes en Butlletins Oficials.
  • Reial Decret 291/2002, de 22 de març, de modificació parcial del Reial Decret 1314/1984, de 20 de juny, pel qual es regulen l'estructura i les competències de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Disposició addicional quaranta-quatrena, punt dos, de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.
Complementary Content
${loading}