Documentació relativa a loferiment de garanties

L'oferiment de garanties haurà d'estar referit a la constitució, a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'aval d'entitats de dipòsit o de crèdit o cooperatives de crèdit legalment autoritzades per a l'activitat esmentada en el territori espanyol i, si no fos possible obtenir l'esmentat aval, d'hipoteca, penyora amb o sense desplaçament, assegurança de caució de companyies d'assegurances autoritzades per operar en el ram corresponent o qualsevol altra garantia suficient per al pagament total del deute, més els interessos exigibles sobre la quantitat ajornada des del moment que tingui efecte la concessió de l'ajornament fins al moment del pagament, i també l'import del recàrrec.

L'oferiment d'aval i altres formes de garantia personal haurà d'anar acompanyat de l'acceptació dels avaladors o garants i, en la fiança i l'aval, de la renúncia expressa dels beneficis de divisió i exclusió.

L'esmentat aval, quan es constitueixi, s'haurà d'enregistrar al Registre especial d'avals.

L'oferiment de garanties reals s'haurà d'acompanyar de la documentació acreditativa de la propietat i càrregues dels béns, i també d'una valoració pericial d'aquests.

Qualsevol altra informació o documentació relacionada amb les circumstàncies econòmiques que fonamenten la petició, que es consideri oportú aportar en suport d'aquesta.

Complementary Content
${loading}