Què és un aplaçament?

És un acte administratiu de caràcter rogat mitjançant el qual s'autoritza el pagament del deutes de Seguretat Social fora de termini reglamentari d'ingrés, amb meritació d'interessos i que permet considerar el deutor, en tant es compleixen les condicions requerides, al corrent respecte dels deutes aplaçats.

  • Deutes susceptibles d'aplaçament:
    • Qualsevol deute de Seguretat Social objecte de gestió recaptatòria en dit àmbit, ja es tracte de quotes, recursos de distinta naturalesa a quotes o recàrrecs sobre els anteriors.
    • Els recàrrecs sobre prestacions econòmiques degudes a accident de treball i malalties professionals originats per manca de mesures de seguretat i higiene en el treball només podran aplaçar-se quan es garantisquen íntegrament amb aval.
  • Deutes inaplaçables: 
    • Quotes d'accidents de treball i malalties professionals.
    • Aportacions dels treballadors per compte aliè o assimilats.

L'ingrés de les quotes inaplaçables haurà de realitzar-se, si no estiguera fet amb anterioritat, en el termini màxim d'un mes des de la data de notificació de la resolució per la qual es concedisca l'aplaçament.

Complementary Content
${loading}