Què és un Ajornament?

És un acte administratiu de caràcter pregat mitjançant el qual sautoritza el pagament dels deutes de Seguretat Social fora del termini reglamentari dingrés, amb rèdit dinteressos i que permet considerar el deutor, mentre es compleixin les condicions requerides, al corrent quant als deutes ajornats.

  • Deutes susceptibles d'ajornament.
    • Qualsevol deute de Seguretat Social objecte de gestió recaptadora en lesmentat àmbit, ja sigui de quotes, de recursos de naturalesa diferent de les quotes o de recàrrecs sobre els anteriors.
    • Els recàrrecs sobre prestacions econòmiques per accidents laborals i malalties professionals originades per manca de mesures de seguretat i higiene laborals només podran ajornar-se quan es garanteixin íntegrament amb aval.
  • Deutes no ajornables: 
    • Quotes d'accidents de feina i malalties professionals.
    • Aportacions dels treballadors per compte d'altri o assimilats.

L'ingrés de les quotes no ajornables haurà de realitzar-se, si no s'hagués fet amb anterioritat, en el termini màxim d'un mes des de la data de notificació de la resolució per la qual es concedeixi l'ajornament.

Complementary Content
${loading}