¿Que é un Aprazamento?

É un acto administrativo de carácter rogado mediante o cal se autoriza o pagamento das débedas de Seguridade Social fóra do prazo regulamentario de ingreso, con devindicación de intereses e que permite considerar ao debedor, en tanto se cumpran as condicións requiridas, ao corrente respecto das débedas aprazadas.

  • Débedas susceptibles de aprazamento:
    • Calquera débeda de Seguridade Social obxecto de xestión recadatoria neste ámbito, xa se trate de cotas, recursos de distinta natureza a cotas ou recargas sobre os anteriores.
    • As recargas sobre prestacións económicas debidas a accidentes de traballo e enfermidades profesionais orixinadas por falta de medidas de seguridade e hixiene no traballo só poderán aprazarse cando se garantan integramente con aval.
  • Débedas inaprazables: 
    • Cotas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
    • Achegas dos traballadores por conta allea ou asimilados.

O ingreso das cotas inaprazables deberá realizarse, se non estivese feito con anterioridade, no prazo máximo dun mes dende a data de notificación da resolución pola que se conceda o aprazamento.

Complementary Content
${loading}