Interés

La concessió d'ajornament donarà lloc a la meritació d'interés, que serà exigible des de la seua concessió fins a la data de pagament d'acord amb el tipus d'interés de demora que estiga vigent en cada moment durant el període de l'ajornament.

En els ajornaments en què s'haja eximit el subjecte responsable de pagament de l'obligació de constituir garanties per causes de caràcter extraordinari, l'interés aplicable serà l'interés de demora establit, incrementat en dos punts.

Això d'acord amb el que disposa l'article 20.5 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en la redacció donada per la disposició final quinta de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.

Complementary Content
${loading}