Interese

A concesión de aprazamento dará lugar á devindicación de xuro, que será esixible dende a súa concesión ata a data de pagamento conforme o tipo de xuro de demora que se encontre vixente en cada momento durante o período do aprazamento.

Naqueles aprazamentos nos que se eximise o suxeito responsable de pagamento da obriga de constituír garantías por causas de carácter extraordinario, o xuro aplicable será o xuro de demora establecido, incrementado en dous puntos.

Iso de conformidade co disposto no artigo 20.5 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, na redacción dada pola Disposición Final Quinta da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013.

Complementary Content
${loading}