Interès

La concessió d'ajornament donarà lloc a la meritació d'interès, que serà exigible des de la seva concessió fins a la data de pagament d'acord amb el tipus d'interès de demora que estigui vigent en cada moment durant el període de l'ajornament.

En aquells ajornaments en què s'hagi eximit el subjecte responsable de pagament de l'obligació de constituir garanties per causes de caràcter extraordinari, l'interès aplicable serà l'interès de demora establert, incrementat en dos punts.

Això d'acord amb el que disposa l'article 20.5 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en la redacció donada per la disposició final cinquena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013.

Complementary Content
${loading}