Sistema Especial Traballadores Conta Allea Agrarios

ANO 2017 - ORDE ESS/106/2017, 09/02 (BOE do 11/02. Efectos 01.01.2017
BASES DE COTIZACIÓN MENSUAL. PERÍODOS DE ACTIVIDADE
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros /mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.152,90 3.751,20
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 956,10 3.751,20
3 Xefes Administrativos e de Taller 831,60 3.751,20
4 Axudantes non Titulados 825,60 3.751,20
5Oficiais Administrativos 825,60 3.751,20
6 Subalternos 825,60 3.751,20
7 Auxiliares Administrativos 825,60 3.751,20
8 Oficiais de primeira e segunda 825,60 3.751,20
9 Oficiais de terceira e Especialistas 825,60 3.751,20
10 Peóns 825,60 3.751,20
11 Traballadores menores de dezaoito anos 825,60 3.751,20

BASES DE COTIZACIÓN POR XORNADAS REAIS. PERÍODOS DE ACTIVIDADE
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros /día
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 50,13 163,10
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 41,57 163,10
3 Xefes Administrativos e de Taller 36,16 163,10
4 Axudantes non Titulados 35,90 163,10
5Oficiais Administrativos 35,90 163,10
6 Subalternos 35,90 163,10
7 Auxiliares Administrativos 35,90 163,10
8 Oficiais de primeira e segunda 35,90 163,10
9 Oficiais de terceira e Especialistas 35,90 163,10
10 Peóns 35,90 163,10
11 Traballadores menores de dezaoito anos 35,90 163,10

TIPOS COTIZACIÓN %
CONTINXENCIAS COMÚNS Accidentes Traballo e Enfermidades Profesionais
GRUPO EMPRESA TRABALLADOR TOTAL Tarifa Primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 2007, segundo redacción da disposición final oitava da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 2010.
1 23,60 4,7 28,30
2 a 11 18,20 4,7 22,90

REDUCIÓN ACHEGA EMPRESARIAL CONTINXENCIAS COMÚNS
GRUPO PUNTOS PORCENTUAIS TIPO EFECTIVO %
  • Regras para traballadores dos grupos 2 a 11

(1) Base de cotización igual ou inferior a 986,70 euros mensuais ou 42,90 euros por xornada.

(2) Base de cotización superior a 986,70 euros/mes ou 42,90 euros/xornada, e ata 3.751,20 euros/mes ou 163,10 euros por xornada realizada, aplicarase a porcentaxe resultante de aplicar as fórmulas establecidas no artigo 13.4b)2ª da Orde de cotización para 2017.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,97 11,23 (1) (2)

Para os efectos das bonificacións previstas no artigo 4.1 da Lei 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego (traballadores con 60 anos ou máis de idade e 5 anos de antigüidade na empresa), como das reducións establecidas na disposición adicional cuarta da Lei 39/2010, do 22 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2011 (traballadores con 59 anos de idade e 4 anos de antigüidade na empresa), determinaranse sobre as cotas resultantes de aplicar á correspondente base de cotización o tipo efectivo de cotización resultante diminuído nun 6,20 por cento.


DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Traballadores por conta allea fixos 5,50 1,55 7,05
Traballadores por conta allea de carácter eventual 6,70 1,60 8,30
Traballadores con contratos de duración determinada ou celebrados con discapacitados cun grao non inferior ao 33 por cento 5,50 1,55 7,05


Durante o ano 2017 aplicarase aos traballadores que se atopen en situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, así como maternidade e paternidade causadas durante a situación de actividade, calquera que sexa o grupo no que queden encadrados, unha redución na cota á cotización por desemprego de 2,75 puntos porcentuais da base de cotización.

 

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACIDADE TEMPORAL, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL, PATERNIDADE E MATERNIDADE DURANTE A SITUACIÓN DE ACTIVIDADE, COTIZACIÓN SEGUNDO MODALIDADE DE CONTRATACIÓN
CONTRATO INDEFINIDO Normas Réxime Xeral CONTRATO TEMPORAL E FIXOS DESCONTINUOS
GRUPO TIPO %

Aplicaranse as normas do Réxime Xeral en relación aos días contratados nos que non puidesen prestar os seus servizos.

Nos días en que non estea prevista a prestación de servizos, os traballadores están obrigados a ingresar a cotización correspondente aos períodos de inactividade, agás que estean a percibir os subsidios por maternidade e paternidade.

1 15,50
2 a 11 2,75

 

PERÍODOS DE INACTIVIDADE
BASE TIPO (%)
825,60 euros/mes 11,50
 
 
 
 
ANO 2016 - ORDE ESS/70/2016, 29/01 (BOE do 30/01). Efectos 01.01.2016
 
BASES DE COTIZACIÓN MENSUAL. PERÍODOS DE ACTIVIDADE
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros /mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.067,40 3.642,00
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 885,30 3.642,00
3 Xefes Administrativos e de Taller 770,10 3.642,00
4 Axudantes non Titulados 764,40 3.642,00
5Oficiais Administrativos 764,40 3.642,00
6 Subalternos 764,40 3.642,00
7 Auxiliares Administrativos 764,40 3.642,00
8 Oficiais de primeira e segunda 764,40 3.642,00
9 Oficiais de terceira e Especialistas 764,40 3.642,00
10 Peóns 764,40 3.642,00
11 Traballadores menores de dezaoito anos 764,40 3.642,00

 

BASES DE COTIZACIÓN POR XORNADAS REAIS

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros /día
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 46,41 158,35
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 38,49 158,35
3 Xefes Administrativos e de Taller 33,48 158,35
4 Axudantes non Titulados 33,23 158,35
5Oficiais Administrativos 33,23 158,35
6 Subalternos 33,23 158,35
7 Auxiliares Administrativos 33,23 158,35
8 Oficiais de primeira e segunda 33,23 158,35
9 Oficiais de terceira e Especialistas 33,23 158,35
10 Peóns 33,23 158,35
11 Traballadores menores de dezaoito anos 33,23 158,35
 

TIPO COTIZACIÓN %

CONTINXENCIAS COMÚNS Accidentes Traballo e Enfermidades Profesionais
GRUPO EMPRESA TRABALLADOR TOTAL Tarifa de primas disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, na redacción dada pola disposición final oitava da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de PXE para 2016, a cargo exclusivo do empresario 
1 23,60 4,70 28,30
2 a 11 17,75 4,70 22,45

REDUCIÓN ACHEGA EMPRESARIAL CONTINXENCIAS COMÚNS
GRUPO PUNTOS PORCENTUAIS TIPO EFECTIVO %
  • Regras para traballadores dos grupos 2 a 11

(1) Base de cotización igual ou inferior a 986,70 euros mensuais ou 42,90 euros por xornada.

(2) Base de cotización superior a 986,70 euros/mes ou 42,90 euros/xornada, e ata 3.642,30 euros/mes ou 158,35 euros por xornada realizada, aplicarase a porcentaxe resultante de aplicar as fórmulas establecidas no artigo 13.4b)2ª da Orde de cotización para 2016.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,83 10,92 (1)(2)

 

Grupo 1 - A cota empresarial non poderá ser superior a 279,00 euros ao mes ou 12,13 euros por xornada real traballada.

Grupo 2 a 11 - A cota empresarial non poderá ser inferior a 70,51 euros ao mes ou 3,07 euros por xornada real traballada.

 

DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Traballadores por conta allea fixos 5,50 1,55 7,05
Traballadores por conta allea de carácter eventual 6,70 1,60 8,30
Traballadores con contratos de duración determinada ou celebrados con discapacitados cun grao non inferior ao 33 por cento 5,50 1,55 7,05


Durante o ano 2016 aplicarase aos traballadores que se atopen en situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, así como maternidade e paternidade causadas durante a situación de actividade, calquera que sexa o grupo no que queden encadrados, unha redución na cota á cotización por desemprego de 2,75 puntos porcentuais da base de cotización.

 

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACIDADE TEMPORAL, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL, PATERNIDADE E MATERNIDADE DURANTE A SITUACIÓN DE ACTIVIDADE, COTIZACIÓN SEGUNDO MODALIDADE DE CONTRATACIÓN
CONTRATO INDEFINIDO Normas Réxime Xeral CONTRATO TEMPORAL E FIXOS DESCONTINUOS
GRUPO TIPO %

Aplicaranse as normas do Réxime Xeral en relación aos días contratados nos que non puidesen prestar os seus servizos nalgunha das situacións indicadas.

Nos días en que non estea prevista a prestación de servizos, os traballadores están obrigados a ingresar a cotización correspondente aos períodos de inactividade, agás que estean a percibir os subsidios por maternidade e paternidade estes períodos consideraranse como cotizados para os efectos de prestacións de xubilación, incapacidade permanente e morte e supervivencia.

1 15,50
2 a 11 2,75


PERÍODOS DE INACTIVIDADE
BASE TIPO (%)
 764,40 euros/mes 11,50

 
 
 
ANO 2015 - ORDE ESS/86/2015, do 30/01 (BOE do 31/01 ) - Efectos 01.01.2015
 
BASES DE COTIZACIÓN MENSUAL. PERÍODOS DE ACTIVIDADE
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros /mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1056,90 3.063,30
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 876,60 3.063,30
3 Xefes Administrativos e de Taller 762,60 3.063,30
4 Axudantes non Titulados 756,60 3.063,30
5Oficiais Administrativos 756,60 3.063,30
6 Subalternos 756,60 3.063,30
7 Auxiliares Administrativos 756,60 3.063,30
8 Oficiais de primeira e segunda 756,60 3.063,30
9 Oficiais de terceira e Especialistas 756,60 3.063,30
10 Peóns 756,60 3.063,30
11 Traballadores menores de dezaoito anos 756,60 3.063,30

BASES DE COTIZACIÓN POR XORNADAS REAIS

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros /día
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 45,95 133,19
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 38,11 133,19
3 Xefes Administrativos e de Taller 33,16 133,19
4 Axudantes non Titulados 32,90 133,19
5Oficiais Administrativos 32,90 133,19
6 Subalternos 32,90 133,19
7 Auxiliares Administrativos 32,90 133,19
8 Oficiais de primeira e segunda 32,90 133,19
9 Oficiais de terceira e Especialistas 32,90 133,19
10 Peóns 32,90 133,19
11 Traballadores menores de dezaoito anos 32,90 133,19
 

TIPO COTIZACIÓN %

CONTINXENCIAS COMÚNS Accidentes Traballo e Enfermidades Profesionais
GRUPO EMPRESA TRABALLADOR TOTAL Tarifa Primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 2007, segundo redacción da disposición final décimo novena da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 2014.
1 23,60 4,70 28,30
2 a 11 17,30 4,70 22,00

REDUCIÓN ACHEGA EMPRESARIAL CONTINXENCIAS COMÚNS
GRUPO PUNTOS PORCENTUAIS TIPO EFECTIVO %
  • Regras para traballadores dos grupos 2 a 11

(1) Base de cotización igual ou inferior a 986,70 euros mensuais ou 42,90 euros por xornada.

(2) Base de cotización superior a 986,70 euros/mes ou 42,90 euros/xornada, e ata 3.063,30 euros/mes ou 133,19 euros por xornada realizada, aplicarase a porcentaxe resultante de aplicar as fórmulas establecidas no artigo 13.4b)2ª da Orde de cotización para 2015.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,68 10,62 (1) (2)

 

Grupo 1.- A cota empresarial non poderá ser superior a 279,00 euros ao mes ou 12,13 por xornada real traballada.

Grupo 2 a 11.- A cota empresarial non poderá ser inferior a 66,11 euros ao mes ou 2,83 euros por xornada real traballada.

 

DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Traballadores por conta allea fixos 5,50 1,55 7,05
Traballadores por conta allea de carácter eventual 6,70 1,60 8,30
Traballadores con contratos de duración determinada ou celebrados con discapacitados cun grao non inferior ao 33 por cento 5,50 1,55 7,05


Durante o ano 2015 aplicarase aos traballadores que se atopen en situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, así como maternidade e paternidade causadas durante a situación de actividade, calquera que sexa o grupo no que queden encadrados, unha redución na cota á cotización por desemprego de 2,75 puntos porcentuais da base de cotización.

 

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACIDADE TEMPORAL, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL, PATERNIDADE E MATERNIDADE DURANTE A SITUACIÓN DE ACTIVIDADE, COTIZACIÓN SEGUNDO MODALIDADE DE CONTRATACIÓN
CONTRATO INDEFINIDO Normas Réxime Xeral CONTRATO TEMPORAL E FIXOS DESCONTINUOS
GRUPO TIPO %

Aplicaranse as normas do Réxime Xeral en relación aos días contratados nos que non puidesen prestar os seus servizos.

Nos días en que non estea prevista a prestación de servizos, os traballadores están obrigados a ingresar a cotización correspondente aos períodos de inactividade, agás que estean a percibir os subsidios por maternidade e paternidade.

1 15,50
2 a 11 2,75


PERÍODOS DE INACTIVIDADE
BASE TIPO (%)
756,60 euros/mes 11,50

 

ANO 2014 - ORDE ESS/106/2014, do 31 de xaneiro de 2014 ( BOE do 1 de febreiro) - Efectos 01.01.2014

BASES DE COTIZACIÓN MENSUAL. PERÍODOS DE ACTIVIDADE
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros /mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.051,50 2.595,60
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 872,10 2.595,60
3 Xefes Administrativos e de Taller 758,70 2.595,60
4 Axudantes non Titulados 753,00 2.595,60
5Oficiais Administrativos 753,00 2.595,60
6 Subalternos 753,00 2.595,60
7 Auxiliares Administrativos 753,00 2.595,60
8 Oficiais de primeira e segunda 753,00 2.595,60
9 Oficiais de terceira e Especialistas 753,00 2.595,60
10 Peóns 753,00 2.595,60
11 Traballadores menores de dezaoito anos 753,00 2.595,60

 

BASES DE COTIZACIÓN POR XORNADAS REAIS. PERÍODOS DE ACTIVIDADE

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros /día
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 45,72 112,85
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 37,92 112,85
3 Xefes Administrativos e de Taller 32,99 112,85
4 Axudantes non Titulados 32,74 112,85
5Oficiais Administrativos 32,74 112,85
6 Subalternos 32,74 112,85
7 Auxiliares Administrativos 32,74 112,85
8 Oficiais de primeira e segunda 32,74 112,85
9 Oficiais de terceira e Especialistas 32,74 112,85
10 Peóns 32,74 112,85
11 Traballadores menores de dezaoito anos 32,74 112,85

TIPO COTIZACIÓN %

CONTINXENCIAS COMÚNS Accidentes Traballo e Enfermidades Profesionais
GRUPO EMPRESA TRABALLADOR TOTAL Tarifa Primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 2007, segundo redacción da disposición final décimo novena da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 2014.
1 23,60 4,7 28,30
2 a 11 16,85 4,7 21,55

REDUCIÓN ACHEGA EMPRESARIAL CONTINXENCIAS COMÚNS
GRUPO PUNTOS PORCENTUAIS TIPO EFECTIVO %
  • Regras para traballadores dos grupos 2 a 11

(1) Base de cotización igual ou inferior a 986,70 euros mensuais ou 42,90 euros por xornada.

(2) Base de cotización superior a 986,70 euros/mes ou 42,90 euros/xornada, e ata 2.595,30 euros/mes ou 112,85 euros por xornada realizada, aplicarase a porcentaxe resultante de aplicar as fórmulas establecidas no artigo 13.4b)2ª da Orde de cotización para 2014.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,50 10,35 (1) (2)

 

Grupo 1.- A cota empresarial non poderá ser superior a 279,00 euros ao mes ou 12,13 por xornada real traballada.

Grupo 2 a 11.- A cota empresarial non poderá ser inferior a 60,25 euros ao mes ou 2,62 euros por xornada real traballada.

 

DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Traballadores por conta allea fixos 5,50 1,55 7,05
Traballadores por conta allea de carácter eventual 6,70 1,60 8,30
Traballadores con contratos de duración determinada ou celebrados con discapacitados cun grao non inferior ao 33 por cento 5,50 1,55 7,05


Durante o ano 2014 aplicarase aos traballadores que se atopen en situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, así como maternidade e paternidade causadas durante a situación de actividade, calquera que sexa o grupo no que queden encadrados, unha redución na cota á cotización por desemprego de 2,75 puntos porcentuais da base de cotización.

 

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACIDADE TEMPORAL, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL, PATERNIDADE E MATERNIDADE DURANTE A SITUACIÓN DE ACTIVIDADE, COTIZACIÓN SEGUNDO MODALIDADE DE CONTRATACIÓN
CONTRATO INDEFINIDO Normas Réxime Xeral CONTRATO TEMPORAL E FIXOS DESCONTINUOS
GRUPO TIPO %

Aplicaranse as normas do Réxime Xeral en relación aos días contratados nos que non puidesen prestar os seus servizos.

Nos días en que non estea prevista a prestación de servizos, os traballadores están obrigados a ingresar a cotización correspondente aos períodos de inactividade, agás que estean a percibir os subsidios por maternidade e paternidade.

1 15,50
2 a 11 2,75


PERÍODOS DE INACTIVIDADE
BASE TIPO (%)
753,00 euros/mes 11,50

 
 
 
 
ANO 2013 - ORDE ESS/56/2013, do 28 de xaneiro de 2013 (BOE do 29 de xaneiro) - Efectos 01.01.2013

BASES DE COTIZACIÓN MENSUAL. PERÍODOS DE ACTIVIDADE
Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/mes
Bases máximas
euros /mes
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 1.051,50 2.161,50
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 872,10 2.161,50
3 Xefes Administrativos e de Taller 758,70 2.161,50
4 Axudantes non Titulados 753,00 2.161,50
5Oficiais Administrativos 753,00 2.161,50
6 Subalternos 753,00 2.161,50
7 Auxiliares Administrativos 753,00 2.161,50
8 Oficiais de primeira e segunda 753,00 2.161,50
9 Oficiais de terceira e Especialistas 753,00 2.161,50
10 Peóns 753,00 2.161,50
11 Traballadores menores de dezaoito anos 753,00 2.161,50

 

BASES DE COTIZACIÓN POR XORNADAS REAIS. PERÍODOS DE ACTIVIDADE

Grupo de Cotización Categorías Profesionais Bases mínimas
euros/día
Bases máximas
euros /día
1 Enxeñeiros e Licenciados. Persoal de alta dirección non incluído no artigo 1.3.c) do Estatuto dos Traballadores 45,72 93,98
2 Enxeñeiros Técnicos, Peritos e Axudantes Titulados 37,92 93,98
3 Xefes Administrativos e de Taller 32,99 93,98
4 Axudantes non Titulados 32,74 93,98
5Oficiais Administrativos 32,74 93,98
6 Subalternos 32,74 93,98
7 Auxiliares Administrativos 32,74 93,98
8 Oficiais de primeira e segunda 32,74 93,98
9 Oficiais de terceira e Especialistas 32,74 93,98
10 Peóns 32,74 93,98
11 Traballadores menores de dezaoito anos 32,74 93,98
 

TIPO COTIZACIÓN %

CONTINXENCIAS COMÚNS Accidentes Traballo e Enfermidades Profesionais
GRUPO EMPRESA TRABALLADOR TOTAL Tarifa Primas disposición adicional cuarta Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 2007, segundo redacción da disposición final décimo sétima da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 2013.
1 23,60 4,7 28,30
2 a 11 16,40 4,7 21,10

REDUCIÓN ACHEGA EMPRESARIAL CONTINXENCIAS COMÚNS
GRUPO PUNTOS PORCENTUAIS TIPO EFECTIVO %
  • Regras para traballadores dos grupos 2 a 11

(1) Base de cotización igual ou inferior a 986,70 euros mensuais ou 42,90 euros por xornada.

(2) Base de cotización superior a 986,70 euros/mes ou 42,90 euros/xornada, e ata 2.161,50 euros/mes ou 93,98 euros por xornada realizada, aplicarase a porcentaxe resultante de aplicar as fórmulas establecidas no artigo 13.4b)2ª da Orde de cotización para 2013.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,33 10,07 (1) (2)

 

Grupo 1.- A cota empresarial non poderá ser superior a 279,00 euros ao mes ou 12,13 por xornada real traballada.

Grupo 2 a 11.- A cota empresarial non poderá ser inferior a 55,20 euros ao mes ou 2,40 euros por xornada real traballada.

 

DESEMPREGO EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
Traballadores por conta allea fixos 5,50 1,55 7,05
Traballadores por conta allea de carácter eventual 6,70 1,60 8,30
Traballadores con contratos de duración determinada ou celebrados con discapacitados cun grao non inferior ao 33 por cento 5,50 1,55 7,05


Durante o ano 2013 aplicarase aos traballadores que se atopen en situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, así como maternidade e paternidade causadas durante a situación de actividade, calquera que sexa o grupo no que queden encadrados, unha redución na cota á cotización por desemprego de 2,75 puntos porcentuais da base de cotización.

 

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TRABALLADORES TOTAL
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACIDADE TEMPORAL, RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO DURANTE A LACTACIÓN NATURAL, PATERNIDADE E MATERNIDADE DURANTE A SITUACIÓN DE ACTIVIDADE, COTIZACIÓN SEGUNDO MODALIDADE DE CONTRATACIÓN
CONTRATO INDEFINIDO Normas Réxime Xeral CONTRATO TEMPORAL E FIXOS DESCONTINUOS
GRUPO TIPO %

Aplicaranse as normas do Réxime Xeral en relación aos días contratados nos que non puidesen prestar os seus servizos.

Nos días en que non estea prevista a prestación de servizos, os traballadores están obrigados a ingresar a cotización correspondente aos períodos de inactividade, agás que estean a percibir os subsidios por maternidade e paternidade.

1 15,50
2 a 11 2,75


PERÍODOS DE INACTIVIDADE
BASE TIPO (%)
753,00 euros/mes 11,50

 
Complementary Content
${loading}