Sistema especial treballadors compte d'altri agraris

ANY 2017 - ORDRE ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2). Efecte 01.01.2017
BASES DE COTITZACIÓ MENSUAL. PERÍODES D'ACTIVITAT
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros /mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.152,90 3.751,20
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 956,10 3.751,20
3 Caps Administratius i de Taller 831,60 3.751,20
4 Ajudants no Titulats 825,60 3.751,20
5Oficials Administratius 825,60 3.751,20
6 Subalterns 825,60 3.751,20
7 Auxiliars Administratius 825,60 3.751,20
8 Oficials de primera i segona 825,60 3.751,20
9 Oficials de tercera i Especialistes 825,60 3.751,20
10 Peons 825,60 3.751,20
11 Treballadors menors de divuit anys 825,60 3.751,20

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS. PERÍODES D'ACTIVITAT
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 50,13 163,10
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 41,57 163,10
3 Caps Administratius i de Taller 36,16 163,10
4 Ajudants no Titulats 35,90 163,10
5Oficials Administratius 35,90 163,10
6 Subalterns 35,90 163,10
7 Auxiliars Administratius 35,90 163,10
8 Oficials de primera i segona 35,90 163,10
9 Oficials de tercera i Especialistes 35,90 163,10
10 Peons 35,90 163,10
11 Treballadors menors de divuit anys 35,90 163,10

TIPUS COTITZACIÓ %
CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents de Treball i Malalties Professionals
GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, segons la redacció de la disposició final vuitena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010.
1 23,60 4,7 28,30
2 a 11 18,20 4,7 22,90

REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES
GRUP PUNTS PERCENTUALS TIPUS EFECTIU %
  • Regles per a treballadors dels grups 2 a 11

(1) Base de cotització igual o inferior a 986,70 euros mensuals o 42,90 euros per jornada.

(2) Base de cotització superior a 986,70 euros/mes o 42,90 euros/jornada i fins a 3.751,20 euros/mes o 163,10 euros per jornada feta, s'aplicarà el percentatge resultant d'aplicar les fórmules establertes en l'article 13.4b) 2a de l'Ordre de cotització per al 2017.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,97 11,23 (1) (2)

A l'efecte de les bonificacions previstes en l'article 4.1 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació (treballadors amb 60 anys o més d'edat i 5 anys d'antiguitat a l'empresa), i de les reduccions establertes en la disposició addicional quarta de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011 (treballadors amb 59 anys d'edat i 4 anys d'antiguitat a l'empresa), es determinaran sobre les quotes resultants d'aplicar a la base de cotització corresponent el tipus efectiu de cotització resultant disminuït en un 6,20%.


ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
Treballadors amb contractes de durada determinada o subscrits amb discapacitats amb un grau no inferior al 33% 5,50 1,55 7,05


Durant l'any 2017 s'aplicarà als treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguin enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per atur de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

 

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT, COTITZACIÓ SEGONS LA MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
GRUP TIPUS %

S'aplicaran les normes del Règim General en relació als dies contractats en què no hagin pogut prestar els seus serveis.

En els dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, tret que estiguin percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

1 15,50
2 a 11 2,75

 

PERÍODES D'INACTIVITAT
BASE TIPUS (%)
825,60 euros/mes 11,50
 
 
 
 
ANY 2016 - ORDRE ESS/70/2016, de 29/1 (BOE del 30/1). Efecte 01.01.2016
 
BASES DE COTITZACIÓ MENSUAL. PERÍODES D'ACTIVITAT
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros /mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.067,40 3.642,00
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 885,30 3.642,00
3 Caps Administratius i de Taller 770,10 3.642,00
4 Ajudants no Titulats 764,40 3.642,00
5Oficials Administratius 764,40 3.642,00
6 Subalterns 764,40 3.642,00
7 Auxiliars Administratius 764,40 3.642,00
8 Oficials de primera i segona 764,40 3.642,00
9 Oficials de tercera i Especialistes 764,40 3.642,00
10 Peons 764,40 3.642,00
11 Treballadors menors de divuit anys 764,40 3.642,00

 

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS

Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 46,41 158,35
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 38,49 158,35
3 Caps Administratius i de Taller 33,48 158,35
4 Ajudants no Titulats 33,23 158,35
5Oficials Administratius 33,23 158,35
6 Subalterns 33,23 158,35
7 Auxiliars Administratius 33,23 158,35
8 Oficials de primera i segona 33,23 158,35
9 Oficials de tercera i Especialistes 33,23 158,35
10 Peons 33,23 158,35
11 Treballadors menors de divuit anys 33,23 158,35
 

TIPUS COTITZACIÓ %

CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents de Treball i Malalties Professionals
GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL Tarifa de primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, en la redacció donada per la disposició final vuitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de PGE per al 2016, a càrrec exclusiu de l'empresari 
1 23,60 4,70 28,30
2 a 11 17,75 4,70 22,45

REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES
GRUP PUNTS PERCENTUALS TIPUS EFECTIU %
  • Regles per a treballadors dels grups 2 a 11

(1) Base de cotització igual o inferior a 986,70 euros mensuals o 42,90 euros per jornada.

(2) Base de cotització superior a 986,70 euros/mes o 42,90 euros/jornada i fins a 3.642,30 euros/mes o 158,35 euros per jornada feta, s'aplicarà el percentatge resultant d'aplicar les fórmules establertes en l'article 13.4b) 2a de l'Ordre de cotització per al 2016.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,83 10,92 (1) (2)

 

Grup 1.- La quota empresarial no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,13 euros per jornada real treballada.

Grup 2 a 11.- La quota empresarial no podrà ser inferior a 70,51 euros al mes o a 3,07 euros per jornada real treballada.

 

ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
Treballadors amb contractes de durada determinada o subscrits amb discapacitats amb un grau no inferior al 33% 5,50 1,55 7,05


Durant l'any 2016 s'aplicarà als treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguin enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per atur de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

 

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT, COTITZACIÓ SEGONS LA MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
GRUP TIPUS %

S'aplicaran les normes del Règim General en relació amb els dies contractats en què no hagin pogut prestar els seus serveis en alguna de les situacions indicades.

En els dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, tret que estiguin percebent els subsidis per maternitat i paternitat, i aquests períodes es consideraran com a cotitzats a l'efecte de prestacions de jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència.

1 15,50
2 a 11 2,75


PERÍODES D'INACTIVITAT
BASE TIPUS (%)
 764,40 euros/mes 11,50

 
 
 
ANY 2015 - ORDRE ESS/86/2015, de 30/1 (BOE de 31/1) - Efecte 1/1/2015
 
BASES DE COTITZACIÓ MENSUAL. PERÍODES D'ACTIVITAT
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros /mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1056,90 3.063,30
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 876,60 3.063,30
3 Caps Administratius i de Taller 762,60 3.063,30
4 Ajudants no Titulats 756,60 3.063,30
5Oficials Administratius 756,60 3.063,30
6 Subalterns 756,60 3.063,30
7 Auxiliars Administratius 756,60 3.063,30
8 Oficials de primera i segona 756,60 3.063,30
9 Oficials de tercera i Especialistes 756,60 3.063,30
10 Peons 756,60 3.063,30
11 Treballadors menors de divuit anys 756,60 3.063,30

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS

Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 45,95 133,19
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 38,11 133,19
3 Caps Administratius i de Taller 33,16 133,19
4 Ajudants no Titulats 32,90 133,19
5Oficials Administratius 32,90 133,19
6 Subalterns 32,90 133,19
7 Auxiliars Administratius 32,90 133,19
8 Oficials de primera i segona 32,90 133,19
9 Oficials de tercera i Especialistes 32,90 133,19
10 Peons 32,90 133,19
11 Treballadors menors de divuit anys 32,90 133,19
 

TIPUS COTITZACIÓ %

CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents de Treball i Malalties Professionals
GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2007, segons la redacció de la disposició final dinovena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014.
1 23,60 4,70 28,30
2 a 11 17,30 4,70 22,00

REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES
GRUP PUNTS PERCENTUALS TIPUS EFECTIU %
  • Regles per a treballadors dels grups 2 a 11

(1) Base de cotització igual o inferior a 986,70 euros mensuals o 42,90 euros per jornada.

(2) Base de cotització superior a 986,70 euros/mes o 42,90 euros/jornada i fins a 3.063,30 euros/mes o 133,19 euros per jornada feta, s'aplicarà el percentatge resultant d'aplicar les fórmules establertes en l'article 13.4b) 2a de l'Ordre de cotització per al 2015.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,68 10,62 (1) (2)

 

Grup 1.- La quota empresarial no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,13 euros per jornada real treballada.

Grup 2 a 11.- La quota empresarial no podrà ser inferior a 66,11 euros al mes o a 2,83 euros per jornada real treballada.

 

ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
Treballadors amb contractes de durada determinada o subscrits amb discapacitats amb un grau no inferior al 33% 5,50 1,55 7,05


Durant l'any 2015 s'aplicarà als treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguin enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per atur de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

 

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT, COTITZACIÓ SEGONS LA MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
GRUP TIPUS %

S'aplicaran les normes del Règim General en relació als dies contractats en què no hagin pogut prestar els seus serveis.

En els dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, tret que estiguin percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

1 15,50
2 a 11 2,75


PERÍODES D'INACTIVITAT
BASE TIPUS (%)
756,60 euros/mes 11,50

 

ANY 2014 - ORDRE ESS/106/2014, de 31 de gener de 2014 ( BOE d'1 de febrer) - Efecte 01.01.2014

BASES DE COTITZACIÓ MENSUAL. PERÍODES D'ACTIVITAT
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros /mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.051,50 2.595,60
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 872,10 2.595,60
3 Caps Administratius i de Taller 758,70 2.595,60
4 Ajudants no Titulats 753,00 2.595,60
5Oficials Administratius 753,00 2.595,60
6 Subalterns 753,00 2.595,60
7 Auxiliars Administratius 753,00 2.595,60
8 Oficials de primera i segona 753,00 2.595,60
9 Oficials de tercera i Especialistes 753,00 2.595,60
10 Peons 753,00 2.595,60
11 Treballadors menors de divuit anys 753,00 2.595,60

 

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS. PERÍODES D'ACTIVITAT

Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 45,72 112,85
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 37,92 112,85
3 Caps Administratius i de Taller 32,99 112,85
4 Ajudants no Titulats 32,74 112,85
5Oficials Administratius 32,74 112,85
6 Subalterns 32,74 112,85
7 Auxiliars Administratius 32,74 112,85
8 Oficials de primera i segona 32,74 112,85
9 Oficials de tercera i Especialistes 32,74 112,85
10 Peons 32,74 112,85
11 Treballadors menors de divuit anys 32,74 112,85

TIPUS COTITZACIÓ %

CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents de Treball i Malalties Professionals
GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2007, segons la redacció de la disposició final dinovena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014.
1 23,60 4,7 28,30
2 a 11 16,85 4,7 21,55

REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES
GRUP PUNTS PERCENTUALS TIPUS EFECTIU %
  • Regles per a treballadors dels grups 2 a 11

(1) Base de cotització igual o inferior a 986,70 euros mensuals o 42,90 euros per jornada.

(2) Base de cotització superior a 986,70 euros/mes o 42,90 euros/jornada i fins a 2.595,30 euros/mes o 112,85 euros per jornada feta, s'aplicarà el percentatge resultant d'aplicar les fórmules establertes en l'article 13.4b) 2a de l'Ordre de cotització per al 2014.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,50 10,35 (1) (2)

 

Grup 1.- La quota empresarial no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,13 euros per jornada real treballada.

Grup 2 a 11.- La quota empresarial no podrà ser inferior a 60,25 euros al mes o a 2,62 euros per jornada real treballada.

 

ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
Treballadors amb contractes de durada determinada o subscrits amb discapacitats amb un grau no inferior al 33% 5,50 1,55 7,05


Durant l'any 2014 s'aplicarà als treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguin enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per atur de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

 

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT, COTITZACIÓ SEGONS LA MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
GRUP TIPUS %

S'aplicaran les normes del Règim General en relació als dies contractats en què no hagin pogut prestar els seus serveis.

En els dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, tret que estiguin percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

1 15,50
2 a 11 2,75


PERÍODES D'INACTIVITAT
BASE TIPUS (%)
753,00 euros/mes 11,50

 
 
 
 
ANY 2013 - ORDRE ESS/56/2013, de 28 de gener de 2013 (BOE de 29 de gener) - Efecte 01.01.2013

BASES DE COTITZACIÓ MENSUAL. PERÍODES D'ACTIVITAT
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros /mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.051,50 2.161,50
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 872,10 2.161,50
3 Caps Administratius i de Taller 758,70 2.161,50
4 Ajudants no Titulats 753,00 2.161,50
5Oficials Administratius 753,00 2.161,50
6 Subalterns 753,00 2.161,50
7 Auxiliars Administratius 753,00 2.161,50
8 Oficials de primera i segona 753,00 2.161,50
9 Oficials de tercera i Especialistes 753,00 2.161,50
10 Peons 753,00 2.161,50
11 Treballadors menors de divuit anys 753,00 2.161,50

 

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS. PERÍODES D'ACTIVITAT

Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 45,72 93,98
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 37,92 93,98
3 Caps Administratius i de Taller 32,99 93,98
4 Ajudants no Titulats 32,74 93,98
5Oficials Administratius 32,74 93,98
6 Subalterns 32,74 93,98
7 Auxiliars Administratius 32,74 93,98
8 Oficials de primera i segona 32,74 93,98
9 Oficials de tercera i Especialistes 32,74 93,98
10 Peons 32,74 93,98
11 Treballadors menors de divuit anys 32,74 93,98
 

TIPUS COTITZACIÓ %

CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents de Treball i Malalties Professionals
GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL Tarifa Primes disposició addicional quarta Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2007, segons redacció de la disposició final dissetena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013.
1 23,60 4,7 28,30
2 a 11 16,40 4,7 21,10

REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES
GRUP PUNTS PERCENTUALS TIPUS EFECTIU %
  • Regles per a treballadors dels grups 2 a 11

(1) Base de cotització igual o inferior a 986,70 euros mensuals o 42,90 euros per jornada.

(2) Base de cotització superior a 986,70 euros/mes o 42,90 euros/jornada i fins a 2.161,50 euros/mes o 93,98 euros per jornada feta, s'aplicarà el percentatge resultant d'aplicar les fórmules establertes en l'article 13.4b) 2a de l'Ordre de cotització per al 2013.

1 8,10 15,50

2 a 11

6,33 10,07 (1) (2)

 

Grup 1.- La quota empresarial no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,13 euros per jornada real treballada.

Grup 2 a 11.- La quota empresarial no podrà ser inferior a 55,20 euros al mes o a 2,40 euros per jornada real treballada.

 

ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
Treballadors amb contractes de durada determinada o subscrits amb discapacitats amb un grau no inferior al 33% 5,50 1,55 7,05


Durant l'any 2013 s'aplicarà als treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguin enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per atur de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

 

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,10 0,10

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18


INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT, COTITZACIÓ SEGONS LA MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
GRUP TIPUS %

S'aplicaran les normes del Règim General en relació als dies contractats en què no hagin pogut prestar els seus serveis.

En els dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, tret que estiguin percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

1 15,50
2 a 11 2,75


PERÍODES D'INACTIVITAT
BASE TIPUS (%)
753,00 euros/mes 11,50

 
Complementary Content
${loading}