Coeficients Reductors per a Empreses Col·laboradores

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADES DE MALALTIA COMUNA I ACCIDENT NO LABORAL
Anys Disposicions Legals Efectes Coeficients Reductors
Personal mèdic pagat per l'empresa Personal mèdic pagat per la Seguretat Social
A.S. I.T. Total A.S. I.T. Total
2017 Orde ESS/106/2017, de 09/02 (BOE de l'11/02) 1/1/17 (1) (1) (1) (1)
2016 Orde ESS/70/2016, de 29/01 (BOE de l'30/01) 01/01/16 (1) (1) (1) (1)
2015 Orde ESS/86/2015, de 30/01 (BOE de l'31/01) 01/01/15 (1) (1) (1) (1)
2014 Orde ESS/106/2014, del 31/1 (BOE de l'1/2) 01/01/14 (1) (1) (1) (1)
2013 Orde ESS/56/2013, de 28/01 (BOE del 29) 01/01/13 (1) (1) (1) (1)

L'import que cal deduir de la cotització es determina multiplicant pel coeficient la quota íntegra resultant d'aplicar el tipus únic vigent a les corresponents bases de cotització.

(1) A partir de l'1 de gener de 2009 se suprimix la col·laboració voluntària en la gestió d'assistència sanitària i incapacitat temporal derivades de malaltia comuna i accident no laboral.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADES D'ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS
Anys Disposicions Legals Efectes Primes d' AL i MP Coeficient aportació a Servicis Comuns Socials
I.T. I.M.S.
2017 Orde ESS/106/2017, de 09/02 (BOE de l'11/02) 1/1/17 "No cotitza" "Sí que cotitza" 0,310
2016 Orde ESS/70/2016, DE 29/01 (BOE del 30/01) 01/01/16 "No cotitza" "Sí que cotitza" 0,310
2015 Orde ESS/86/2015, de 30/01 (BOE del 31/01) 01/01/15 "No cotitza" "Sí que cotitza" 0,310
2014 Orde ESS/106/2014, del 31/1 (BOE de l'1/2) 01/01/14 "No cotitza" "Sí que cotitza" 0,310
2013 Orde ESS/56/2013, de 28/01 (BOE del 29) 01/01/13 "No cotitza" "Sí que cotitza" 0,310

L'import a satisfer es determinarà multiplicant el coeficient per les quotes d'accident laboral i malaltia professional corresponents a IMS.

OBSERVACIONS:

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, en l'abonament de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes, percebran l'import resultant d'aplicar el coeficient del 0,055 (*) a la quota íntegra per contingències comunes de les empreses associades.

Per al 2013, amb caràcter general, si s'aplica el coeficient del 0,050 sobre la quota íntegra obtinguda per les empreses com a resultat d'aplicar el tipus únic vigent de cotització per contingències comunes a les corresponents bases de cotització, este percentatge serà del 0,055 per a aquelles mútues que acrediten la insuficiència financera del coeficient general partint de circumstàncies estructurals.

Per als anys 2014 i 2015, amb caràcter general, si s'aplica el coeficient del 0,050 sobre la quota íntegra corresponent a l'aportació empresarial i dels treballadors per contingències comunes. Este percentatge serà del 0,055 per a aquelles mútues que acrediten la insuficiència financera del coeficient general partint de circumstàncies estructurals; no obstant això, en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris establit en el Règim General de la Seguretat Social, la determinació de la fracció de quota es trobarà aplicant el coeficient del 0,030 sobre la quota íntegra corresponent a l'aportació empresarial i dels treballadors per contingències comunes, coeficient que serà del 0,033 per a aquelles mútues que acrediten la insuficiència financera d'este coeficient partint de circumstàncies estructurals.

Per als anys 2016 i 2017, amb caràcter general, si s'aplica el coeficient del 0,051 sobre la quota íntegra corresponent a l'aportació empresarial i dels treballadors per contingències comunes. Este percentatge serà del 0,055 per a aquelles mútues que acrediten la insuficiència financera del coeficient general partint de circumstàncies estructurals; no obstant això, en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris establit en el Règim General de la Seguretat Social, la determinació de la fracció de quota es trobarà aplicant el coeficient del 0,030 sobre la quota íntegra corresponent a l'aportació empresarial i dels treballadors per contingències comunes, coeficient que serà del 0,033 per a aquelles mútues que acrediten la insuficiència financera d'este coeficient partint de circumstàncies estructurals.

Complementary Content
${loading}