Coeficients Reductors per a Empreses Col·laboradores

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADES DE MALALTIES COMUNES I ACCIDENTS NO LABORALS
Anys Disposicions Legals Efecte Coeficients Reductors
Personal mèdic pagat per l'empresa Personal mèdic pagat per la Seguretat Social
A.S. I.T. Total A.S. I.T. Total
2017 Ordre ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2) 01/01/2017 (1) (1) (1) (1)
2016 Ordre ESS/70/2016, de 29/1 (BOE del 30/1) 01/01/2016 (1) (1) (1) (1)
2015 Ordre ESS/86/2015, de 30/1 (BOE del 31/1) 01/01/2015 (1) (1) (1) (1)
2014 Orden ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l'1/2) 01/01/2014 (1) (1) (1) (1)
2013 Ordre ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29) 01/01/2013 (1) (1) (1) (1)

L'import a deduir de la cotització es determinarà multiplicant pel coeficient la quota íntegra que s'obté en aplicar el tipus únic vigent a les bases de cotització corresponents.

(1) A partir de l'1 de gener de 2009 se suprimeix la col·laboració voluntària en la gestió d'assistència sanitària i incapacitat temporal derivades de malalties comunes i accidents no laborals.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
Anys Disposicions Legals Efecte Primes d' AT i MP Coeficient aportació a Serveis Comuns Socials
I.T. I.M.S.
2017 Ordre ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2) 01/01/2017 "No cotitza" "Cotitza" 0,310
2016 Ordre ESS/70/2016, DE 29/1 (BOE del 30/1) 01/01/2016 "No cotitza" "Cotitza" 0,310
2015 Ordre ESS/86/2015, de 30/1 (BOE del 31/1) 01/01/2015 "No cotitza" "Cotitza" 0,310
2014 Orden ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l'1/2) 01/01/2014 "No cotitza" "Cotitza" 0,310
2013 Ordre ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29) 01/01/2013 "No cotitza" "Cotitza" 0,310

L'import a satisfer es determinarà multiplicant el coeficient per les quotes d'accidents de treball i malalties professionals corresponents a IMS.

OBSERVACIONS:

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, en l'abonament de la prestació econòmica d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes, percebran l'import resultant d'aplicar el coeficient del 0,055 (*) a la quota íntegra per contingències comunes de les empreses associades.

Per al 2013, amb caràcter general, si s'aplica el coeficient del 0,050 sobre la quota íntegra obtinguda per les empreses com a resultat d'aplicar el tipus únic vigent de cotització per contingències comunes a les corresponents bases de cotització, aquest percentatge serà del 0,055 per a aquelles mútues que acreditin la insuficiència financera del coeficient general partint de circumstàncies estructurals.

Per als anys 2014 i 2015, amb caràcter general, si s'aplica el coeficient del 0,050 sobre la quota íntegra corresponent a l'aportació empresarial i dels treballadors per contingències comunes. Aquest percentatge serà del 0,055 per a aquelles mútues que acreditin la insuficiència financera del coeficient general partint de circumstàncies estructurals; no obstant això, en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social, la determinació de la fracció de quota es trobarà aplicant el coeficient del 0,030 sobre la quota íntegra corresponent a l'aportació empresarial i dels treballadors per contingències comunes, coeficient que serà del 0,033 per a aquelles mútues que acreditin la insuficiència financera d'aquest coeficient partint de circumstàncies estructurals.

Per als anys 2016 i 2017, amb caràcter general, si s'aplica el coeficient del 0,051 sobre la quota íntegra corresponent a l'aportació empresarial i dels treballadors per contingències comunes. Aquest percentatge serà del 0,055 per a aquelles mútues que acreditin la insuficiència financera del coeficient general partint de circumstàncies estructurals; no obstant això, en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social, la determinació de la fracció de quota es trobarà aplicant el coeficient del 0,030 sobre la quota íntegra corresponent a l'aportació empresarial i dels treballadors per contingències comunes, coeficient que serà del 0,033 per a aquelles mútues que acreditin la insuficiència financera d'aquest coeficient partint de circumstàncies estructurals.

Complementary Content
${loading}