Tipus de Cotització

TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2017 - ORDRE ESS/106/2017, de 9/2 (BOE de l'11/2)
Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents de Treball i Malalties Professionals (4) (4)
Altres Cotitzacions
Atur (5)
Fogasa0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70

 

TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2016 - ORDRE ESS/70/2016, de 29/1 (BOE del 30/1)
Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents de Treball i Malalties Professionals (4) (4)
Altres Cotitzacions
Atur (6)
Fogasa 0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70

TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2015 - ORDRE ESS/86/2015, de 30/1 (BOE del 31/1) 
Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents de Treball i Malalties Professionals (4) (4)
Altres Cotitzacions
Atur (6)
Fogasa 0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70

TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2014 - ORDRE ESS/106/2014, de 31/1 (BOE de l'1/2)

Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents de Treball i Malalties Professionals (4) (4)
Altres Cotitzacions
Atur (6)
Fogasa0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70


TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2013 - ORDRE ESS/56/2013, de 28/1 (BOE del 29)
Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents de Treball i Malalties Professionals (3) (3)
Altres Cotitzacions
Atur (5)
Fogasa0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70

 

(1) A partir de l'1 de gener de 1998 les hores extraordinàries es cotitzaran al tipus reduït del 14% únicament en el cas de les hores extraordinàries treballades per força major. No obstant això, es continuaran cotitzant al tipus ordinari totes les hores extraordinàries que no siguin d'aquesta mena.

(2) Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció de la disposició final vuitena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010.

(3) Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final dissetena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013.

(4) Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final vuitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016.

(5) Atur anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

(6) Atur anys 2014, 2015, 2016 i 2017.

 

Tipus d'Atur 2010, 2011, 2012 i 2013 (5)
Empresa Treballador Total
General 5,50% 1,55% 7,05%
Contracte durada determinada a temps complet 6,70% 1,60% 8,30%
Contracte durada determinada a temps parcial 7,70% 1,60% 9,30%

 

Tipus d'Atur 2014, 2015, 2016 i 2017 (6)
Empresa Treballador Total
General 5,50% 1,55% 7,05%
Contracte durada determinada a temps complet 6,70% 1,60% 8,30%
Contracte durada determinada a temps parcial 6,70% 1,60% 8,30%
Complementary Content
${loading}