Tipus de Cotització

TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2017 - ORDE ESS/106/2017, del 09/02 (BOE de l'11/02)
Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes. 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents Laborals i Malalties Professionals (4) (4)
Altres Cotitzacions
Desocupació (5)
Fogasa0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70

 

TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2016 - ORDE ESS/70/2016, de 29/01 (BOE del 30/01)
Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes. 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents Laborals i Malalties Professionals (4) (4)
Altres Cotitzacions
Desocupació (6)
Fogasa 0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70

TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2015 - ORDE ESS/86/2015, del 30/01 (BOE del 31/01) 
Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes. 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents Laborals i Malalties Professionals (4) (4)
Altres Cotitzacions
Desocupació (6)
Fogasa 0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70

TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2014 - ORDE ESS/106/2014, del 31/1 (BOE de l'1/2)

Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes. 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents Laborals i Malalties Professionals (4) (4)
Altres Cotitzacions
Desocupació (6)
Fogasa0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70


TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL EXERCICI 2013 - ORDE ESS/56/2013, del 28/1 (BOE del 29)
Contingències Empresari Treballador Total
Contingències Comunes. 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries (1):
- Força major 12,00 2,00 14,00
- No Força major 23,60 4,70 28,30
Accidents Laborals i Malalties Professionals (3) (3)
Altres Cotitzacions
Desocupació (5)
Fogasa0,20 0,20
Formació Professional 0,60 0,10 0,70

 

(1).- A partir de l'1 de gener de 1998, en la cotització addicional per hores extraordinàries es cotitza el tipus reduït del 14% exclusivament per les hores extraordinàries realitzades per força major, de manera que es cotitza al tipus ordinari per totes les hores extraordinàries realitzades que no tinguen eixa condició.

(2) Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, segons la redacció de la disposició final vuitena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010.

(3) Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final dessetena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013.

(4) Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final huitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016.

(5) Desocupació anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

(6) Desocupació anys 2014, 2015, 2016 i 2017.

 

Tipus de Desocupació 2010, 2011, 2012 i 2013 (5)
Empresa Treballador Total
General 5,50% 1,55% 7,05%
Contracte duració determinada a temps complet 6,70% 1,60% 8,30%
Contracte de duració determinada a temps parcial 7,70% 1,60% 9,30%

 

Tipus de Desocupació 2014, 2015, 2016 i 2017 (6)
Empresa Treballador Total
General 5,50% 1,55% 7,05%
Contracte duració determinada a temps complet 6,70% 1,60% 8,30%
Contracte de duració determinada a temps parcial 6,70% 1,60% 8,30%
Complementary Content
${loading}