Reclamacions prèvies en terceries

Objecte:

És un supòsit especial de reclamació prèvia a la via judicial civil, en virtut de la formulació de la qual un tercer es persona en el procediment de recaptació en via executiva seguit per la Tresoreria General de la Seguretat Social contra un deutor amb la Seguretat Social al·legant determinats drets en relació amb aquest.

Classes:

Les terceries poden ser de dues classes:

 • Terceries de domini, fundada en el domini dels béns embargats al deutor i pel qual es reclama la titularitat dominical dels esmentats béns per part d'un tercer que n'al·lega i justifica la propietat.
 • Terceries de millor dret, fundada en el dret del tercer a ser reintegrat del seu crèdit amb preferència al perseguit en el procediment de constrenyiment per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Mitjançant aquesta classe de terceria no es pretén demostrar la titularitat o propietat d'un bé, sinó la preferència o el millor dret que pot tenir el tercer a cobrar les quantitats que s'obtenen del procediment de recaptació en via executiva.

Contingut mínim:

La reclamació en terceria s'ha de formular per escrit i s'han d'adjuntar els documents originals en els quals el tercer fon el seu dret, així com una còpia d'aquests documents, si vol que li siguin tornats prèvia confrontació.

Models de sol·licitud

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Atorgament de representació per compareixença Descargar documento Atorgament de representació per compareixença. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,125 KB) 18/05/2012
Reclamació prèvia en terceria Descargar documento Reclamació prèvia en terceria. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,136 KB) 18/05/2012

Forma i lloc de presentació:

 • Podeu lliurar la vostra sol·licitud presencialment en qualsevol dels registres de les Direccions Provincials o Administracions o Dependències que integren la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com en qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (B.O.E. de 14/01/1999).
 • Si disposeu d'un certificat digital, podeu presentar electrònicament la vostra sol·licitud a la Seu Electrònica a través del tràmit Presentació d'impugnacions davant la TGSS i posteriorment consultar-ne l'estat mitjançant el servei Seguiment d'impugnacions davant la TGSS.
 • Direccions Provincials de la TGSS: Unitats d'Impugnació i Unitats de Recaptació Executiva.

Terminis:

Per presentar-la:

 • Terceries de domini: no s'admetrà si es formula després que s'hagi atorgat el document públic de venda, d'efectuat el lliurament dels béns mobles en qualsevol de les seves modalitats o de l'acord d'adjudicació dels béns a la TGSS.
 • Terceries de millor dret: no s'admetrà després que la Unitat de Recaptació Executiva hagi rebut el preu de la venda. Tampoc no s'admetrà quan es tracti de segona o ulterior terceria que es fundi en títols o drets que posseïa el tercer al mateix temps d'interposar la primera.
 • Per resoldre:Tres mesos comptats des de la seva data d'entrada en qualsevol registre de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Efectes:

Per a la interposició de la terceria de domini:

La Unitat de Recaptació Executiva suspendrà el procediment de constrenyiment respecte dels béns objecte de la terceria, sense perjudici de seguir respecte dels altres béns i drets del deutor.

Per a la interposició de la terceria de millor dret:

La Unitat de Recaptació Executiva prosseguirà el procediment de constrenyiment fins a la realització dels béns embargats, i consignarà la quantitat obtinguda en el compte de la TGSS de resultes de la decisió sobre la terceria.

L'omissió d'un o alguns dels requisits mínims en la formalització de la reclamació en terceria:

La falta d'algun o alguns dels requisits enumerats en l'apartat "contingut mínim" i els exigits, si s'escau, per la legislació específica aplicable, produirà el requeriment al tercer perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa, es donarà per desistida la terceria.

Per falta de resolució expressa en el termini màxim legal:

Transcorregut el termini màxim legal sense que recaigui resolució expressa sobre la terceria, es podrà entendre desestimada a l'efecte de formular la corresponent demanda judicial.

Per resolució expressa:

 • Estimació total.
 • Estimació parcial.
 • Desestimació.
 • Inadmissió a tràmit.

Altres dades d'interès:

 • Normativa Reguladora:
  • Article 35 de la Llei General de la Seguretat Social.
  • Articles 132 a 135 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny.
 • Seguiment d'impugnacions davant la TGSS
Complementary Content
${loading}