Documentació relativa a l'oferiment de garanties

L'oferiment de garanties haurà d'estar referit a la constitució, a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'aval d'entitats de depòsit o de crèdit o cooperatives de crèdit autoritzades legalment per a dita activitat en el territori espanyol i, si no fou possible obtindre l'aval esmentat, d'hipoteca, penyora amb o sense desplaçament, assegurança de caució de companyies d'assegurances autoritzades per a operar en el ram corresponent o qualsevol altra garantia suficient per al pagament total del deute més els interessos exigibles sobre la quantitat aplaçada des de que es produïsca la concessió del desplaçament fins al pegament així com l'import del recàrrec.

L'oferiment d'aval i demés formes de garantia personal haurà d'anar acompanyat de l'acceptació dels avalistes o garants i, en la fiança i aval, de la renúncia expressa dels beneficis de divisió i exclusió.

L'aval referit, quan es constituïsca, haurà de ser registrat en el Registre Especial d'Avals.

L'oferiment de garanties reals haurà d'acompanyar-se de la documentació acreditativa de la propietat i càrregues dels bens així com d'una valoració pericial d'aquests.

Qualsevol altra informació o documentació relacionada amb les circumstàncies econòmiques que fonamenten la petició, que s'estime oportú aportar en suport de la mateixa.

Complementary Content
${loading}