Afiliación de traballadores

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

Concepto

É un acto administrativo mediante o cal a Tesourería Xeral da Seguridade Social recoñece a condición de incluída no Sistema de Seguridade Social á persoa física que por primeira vez realiza unha actividade determinante da súa inclusión no ámbito de aplicación do mesmo.

Afiliación e Número da Seguridade Social

Toda persoa que vaia iniciar unha actividade laboral determinante da súa inclusión nun réxime do Sistema da Seguridade Social deberá solicitar un número de afiliación.

A afiliación presenta as seguintes características:

É obrigatoria para as persoas incluídas no Sistema a efectos de dereitos e obrigacións na súa modalidade contributiva.

É única e xeral para tódolos Réximes do Sistema.

Esténdese a toda a vida das persoas comprendidas no Sistema.

É exclusiva.

A solicitude de Afiliación formúlase no modelo TA.1 "Solicitude de Afiliación/Número de Seguridade Social". Se dispón dun certificado dixitalpode tramitar a solicitude directamente accedendo ao servizo Asignación de número de Seguridade Social da Sede Electrónica.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social asignará un Número de Seguridade Social a cada cidadán para a identificación do mesmo nas súas relacións coa mesma. Así mesmo, asignarase aos beneficiarios de pensións ou outras prestacións do Sistema.

O Número da Seguridade Social presenta as seguintes características:

É obrigatorio para todo cidadán con carácter previo á solicitude de afiliación e alta nalgún réxime de Seguridade Social.

É obrigatorio cando se trate de beneficiarios de pensións ou outras prestacións do Sistema.

Farase constar en Resolución da Tesourería Xeral da Seguridade Social na que figurarán o seu nome, apelidos e o DNI.

Para os afiliados coincide co seu propio número de afiliación.


A solicitude de Número de Seguridade Social formúlase no modelo TA.1 "Solicitude de Afiliación/Número de Seguridade Social".

Formas de practicala

A afiliación á Seguridade Social poderá realizarse da seguinte forma:

A instancia do empresario

Os empresarios están obrigados a solicitar a afiliación ao Sistema da Seguridade Social de quen non estando afiliado ingrese ao seu servizo.

A instancia do traballador

Os traballadores por conta propia ou asimilados que inicien a súa actividade como tales e non estean xa afiliados, estarán obrigados a solicitar a afiliación.

De igual forma os traballadores por conta allea ou asimilados que estean cun empresario que non cumpra coa obriga que se impón no apartado anterior, poderán solicitar a súa afiliación ao Sistema.

De oficio

A afiliación poderá efectuarse de oficio polas Direccións Provinciais da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administracións da mesma cando como consecuencia da actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social, dos datos existentes nas entidades xestoras ou por calquera outro procedemento, se comprobe o incumprimento da obriga de solicitar a afiliación por parte dos traballadores ou empresarios aos que incumba esta obriga.

Lugar e prazo para solicitar a afiliación

A solicitude de afiliación (modelo TA.1 ) dirixirase á Dirección Provincial da Tesourería da Seguridade Social ou Administración da mesma provincia en que estea domiciliada a empresa na que presta servizos o traballador por conta allea ou asimilado ou na que radique o establecemento do traballador autónomo.

 As solicitudes de afiliación deben formularse con carácter previo ao inicio da prestación de servizos do traballador por conta allea.

 
Complementary Content
${loading}