Efectes

Amb caràcter general, l'efecte de les altes serà:

  • Les altes presentades amb caràcter previ a la prestació dels serveis només tindran efecte, segons els drets i obligacions inherents a l'esmentada situació, a partir del dia en què s'iniciï l'activitat.

  • Les altes presentades fora de termini només tindran efecte des del dia en què es presenti la sol·licitud, llevat que s'hagi produït ingrés de quotes en el termini reglamentari. En aquest cas, l'alta retrotreurà el seu efecte a la data en què s'hagin ingressat les primeres quotes corresponents al treballador de què es tracti.

  • Les altes practicades d'ofici per les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o les Administracions retrotreuran el seu efecte en la data en què els fets que les motivin hagin estat coneguts per unes o altres.

Amb caràcter general, l'efecte de les baixes:

  • La baixa del treballador produirà efecte des del cessament en la prestació de serveis per compte d'altri, en l'activitat per compte propi, o si escau, en la situació determinant de la inclusió en el Règim de què es tracti.

  • La sol·licitud de baixa del treballador extingeix l'obligació de cotitzar des del cessament a la feina.

  • Si la baixa se sol·licita fora de termini l'obligació de cotitzar s'extingeix el dia que la Tresoreria General de la Seguretat Social conegui el cessament a la feina per compte d'altri, o a l'activitat per compte propi.

  • Quan la Tresoreria General de la Seguretat Social cursi la baixa d'ofici, l'obligació de cotitzar s'extingeix des del mateix dia en què s'hagi portat a terme l'actuació inspectora o s'hagin rebut les dades o documents que acreditin el cessament a la feina.

  • No obstant allò disposat als apartats anteriors, els interessats podran provar per qualsevol dels mitjans admesos per dret, que no es va iniciar l'activitat en la data notificada en sol·licitar l'alta o que el cessament a l'activitat, en la prestació de serveis o en la situació de què es tracti, va tenir lloc en una altra data, a l'efecte de l'extinció de l'obligació de cotitzar, sense perjudici, si escau, de l'efecte que s'hagi de produir, tant pel que fa a la devolució de les quotes que resultin indegudament ingressades com respecte del reintegrament de les prestacions que resultin indegudament percebudes, llevat que per aplicació de la prescripció no fossin exigibles ni la devolució ni el reintegrament.
Complementary Content
${loading}