Règim Especial de la Mineria del Carbó

Qui està inclòs?

Estan inclosos en el Règim Especial de Mineria del Carbó els treballadors per compte d'altri que presten serveis a empreses que realitzin les activitats relatives a la Mineria del Carbó següents:

  • Extracció de carbó en les mines subterrànies.
  • Explotació de carbó a cel obert.
  • Investigacions i reconeixements
  • Aprofitament de carbons i aigües residuals amb matèries carbonoses.
  • Escollit de carbó en enderrocs
  • Fabricació d'aglomerats de carbó mineral
  • Forns de producció de coc (llevat dels pertanyents a la indústria siderometal·lúrgica).
  • Transports fluvials de carbó.
  • Activitats secundàries o complementàries de les anteriors.

Qui està exclòs?

Treballadors d'altres sectors miners, inclosos en el Règim General de la Seguretat Social.

S'apliquen les normes del Règim General.

Complementary Content
${loading}