Règim Especial de Treballadors de la Mar

Nou marc legal per a la protecció social dels treballadors del mar


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Nou marc legal per a la protecció social dels treballadors del mar Descargar documento Nou marc legal per a la protecció social dels treballadors del mar. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,667 KB) 04/03/2016

Qui està inclòs en el Règim Especial de la mar?

VaixellTreballadors per compte d'altri.

Quedaran compreses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar les següents persones treballadores per compte aliè:

 1. Persones treballadores que exerceixin la seva activitat marítima i pesquera a bord de les embarcacions, vaixells o plataformes següents, i que figuren en el Rol d'aquests com a tècnics o tripulants:

  1. De marina mercant.
  2. De pesca marítima en qualsevol de les seves modalitats.
  3. De trànsit interior de ports.
  4. Esportives i d'esbarjo.
  5. Plataformes fixes o artefactes o instal·lacions susceptibles de fer operacions d'exploració o explotació de recursos marins, sobre el llit del mar, ancorats o recolzats en ell.

  No tindran la consideració de tals instal·lacions els oleoductes, els gasoductes, els cables submarins, els emissaris submarins i qualsevol altre tipus de canonades o instal·lacions de caràcter industrial o de sanejament.
 2. Persones treballadores que exerceixin la seva activitat a bord d'embarcacions o vaixells de marina mercant o pesca marítima, enrolades com a personal de recerca, observadors de pesca i personal de seguretat.
 3. Persones treballadores dedicades a l'extracció de productes del mar.
 4. Persones treballadores dedicades a l'aqüicultura desenvolupada a la zona marítima i maritimoterrestre, inclosa l'aqüicultura en sorra i en làmina d'aigua, com ara bancs conreats, parcs de cultius, muscleres i gàbies.

  Queden expressament excloses les persones treballadores per compte aliè que prestin els seus serveis per a empreses dedicades a l'aqüicultura a la zona terrestre, com ara vivers, granges marines i centres de recerca de cultius marins. Així mateix, queden excloses les persones treballadores dedicades a l'aqüicultura en aigua dolça.
 5. Bussejadors extractors de recursos marins.
 6. Bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, inclosa l'activitat docent per a l'obtenció de la titulació esmentada.

  Queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportives i recreatives.
 7. Teixidors i teixidores de xarxes.
 8. Estibadors portuaris.

  A l'efecte del seu enquadrament en aquest Règim Especial només es considerarà com a estibadors portuaris, amb independència de la naturalesa especial o comuna de la seva relació laboral, els qui desenvolupin directament les activitats de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega i transbordament de mercaderies, objecte de tràfic marítim, que permetin la seva transferència entre vaixells, o entre aquests i terra o altres mitjans de transport, que integren el servei portuari de manipulació de mercaderies relacionades a l'article 130 del text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, i independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

  En tot cas, els estibadors portuaris esmentats hauran de desenvolupar les activitats assenyalades en el paràgraf anterior com a personal d'una empresa titular de la corresponent llicència del servei portuari de manipulació de mercaderies o d'autoprestació, així com de les entitats de posada a disposició de persones treballadores a les empreses esmentades.
 9. Pràctics de port.
 10. Persones treballadores que desenvolupin activitats de caràcter administratiu, tècnic i subaltern en empreses marítimes i pesqueres i d'estiba portuària, així com a les entitats de posada a disposició de persones treballadores a empreses titulars de llicències del servei portuari de manipulació de mercaderies, sempre que desenvolupin la seva activitat exclusivament en l'àmbit portuari, independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

  També hi estaran incloses les persones treballadores que desenvolupin les activitats esmentades al servei de les confraries de pescadors i les seves federacions, de les cooperatives del mar i de les organitzacions sindicals del sector marítim i pesquer i associacions d'armadors.

  A l'efecte de l'enquadrament en aquest Règim Especial de les persones treballadores d'empreses d'estiba portuària, l'empresa haurà de ser titular de la corresponent llicència del servei portuari de manipulació de mercaderies o llicència d'autoprestació, independentment del caràcter estatal o autonòmic del port.

 11. Qualsevol altre col·lectiu de persones treballadores que desenvolupi una activitat marítima i pesquera i la inclusió del qual en aquest Règim sigui determinada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Treballadors per compte propi.

 1. Quedaran compresos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, com a treballadors per compte propi o autònoms, els que facin de manera habitual, personal i directa, fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona i a títol lucratiu alguna de les activitats següents:
  1. Activitats marítimes i pesqueres a bord de les embarcacions o els vaixells que es relacionen a continuació, figurant les persones treballadores o els armadors en el Rol d'aquests com a tècnics o tripulants:

   1. De marina mercant.
   2. De pesca marítima en qualsevol de les seves modalitats.
   3. De trànsit interior de ports
   4. Esportives i d'esbarjo.

  2. Aqüicultura desenvolupada en zona marítima o maritimaterrestre.
  3. Els mariscadors, percebeiros, recollidors d'algues i anàlegs.
  4. Bussejadors extractors de recursos marins.
  5. Bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, inclosa l'activitat docent per a l'obtenció de la titulació esmentada.
   Queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportives i recreatives.
  6. Teixidors i teixidores de xarxes.
  7. Pràctics de port.

 2. Tindran la consideració de familiars col·laboradors de la persona treballadora per compte propi, i per tant, estaran incloses com a persones treballadores per compte propi en el Règim Especial, el cònjuge i els parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, de qualsevol de les persones treballadores per compte propi a què es refereix aquest article, que treballin amb elles en les seves explotacions de manera habitual, convisquin amb el cap de família i en depenguin econòmicament, tret que es demostri la seva condició d'assalariats.

  Malgrat tot el que s'ha dit anteriorment, per ser considerat com a familiar col·laborador en els grups segon i tercer de cotització, serà requisit imprescindible que faci una activitat idèntica a la del titular de l'explotació.

Assimilats a persones treballadores per compte aliè.

 1. S'assimilaran a persones treballadores per compte aliè, amb exclusió de la protecció per desocupació i del Fons de Garantia Salarial, els consellers i administradors de societats mercantils capitalistes, sempre que no tinguin el control d'aquestes en els termes que estableix l'apartat 1 de la disposició addicional vint-i-setena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, quan l'acompliment del seu càrrec comporti la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat i siguin retribuïts per això o per la seva condició de persones treballadores per compte d'aquesta.
 2. Així mateix, s'assimilaran a persones treballadores per compte aliè els pràctics de port que, per a la realització de la seva activitat de practicatge, es constitueixin en empreses titulars de llicència del servei portuari de practicatge en un port, a excepció del dret a les prestacions per desocupació i Fons de Garantia Salarial, de les quals queden exclosos. Les entitats esmentades tindran la consideració d'empresaris a l'efecte d'aquest Règim Especial respecte dels pràctics de port inclosos en aquestes i de la resta del personal al seu servei

Convenis Especials

Els treballadors del mar que siguin baixa del Règim Especial del Mar i que no quedin inclosos en altres règims poden subscriure amb l'Institut Social de la Marina un "conveni especial". Aquest conveni cobrirà les contingències d'invalidesa permanent, mort  i supervivència, per malaltia comuna i accident no laboral, jubilació, serveis socials i assistència sanitària, si escau. La sol·licitud pot presentar-se en qualsevol moment, sempre que es compleixin els requisits i les condicions generals estipulats per a la resta de treballadors.

Els mariners emigrants i els fills d'aquests mariners que tinguin la nacionalitat espanyola, independentment de si han estat afiliats a la Seguretat Social espanyola o no i dels país on treballin i de si aquest país té signat amb Espanya un acord o un conveni en matèria de Seguretat Social, poden subscriure un conveni especial en les condicions recollides al Reial decret 996/1986, de 25 d'abril.

Condicions i requisits generals: els mateixos que els del Règim General.

Tramitació: direccions provincials i locals de l'ISM

Normativa bàsica

Complementary Content
${loading}