Dades que han de contenir les sol·licituds

Sens perjudici de les particularitats de cada règim, amb caràcter general, la sol·licitud d'alta contindrà les dades relatives a l'exercici de la seva activitat que facilitin una informació completa a la Tresoreria General de la Seguretat Social i concretament:

 • Nom o raó social de l'empresari que promou l'alta.
 • Codi del Compte de Cotització de l'empresari.
 • Règim de la Seguretat Social.
 • Cognoms i nom del treballador.
 • Número de la Seguretat Social del treballador.
 • DNI 
 • Domicili del treballador.
 • Data de l'inici de l'activitat.
 • Grup de cotització. 
 • Epígraf de AL  i MP (únicament per a altes amb data anterior a 31-12-2006)
 • Tipus de contracte i coeficient de jornada, si escau.
 • Ocupació (en els casos indicats en la Disposició addicional quarta de la llei 42/2006, de 28 de desembre de 2006)
 • Conveni/ Convenis Col·lectius (obligatori a partir del 26-7-2015)

En el cas de sol·licitud de baixa, haurà de contenir les dades relatives a:

 • Nom o raó social de l'empresari que promou la baixa.
 • Codi del Compte de Cotització de l'empresari.
 • Règim de Seguretat Social. 
 • Cognoms i nom del treballador. 
 • Número de Seguretat Social del treballador. 
 • DNI. 
 • Domicili del treballador. 
 • Data de cessament de l'activitat 
 • Causa de la baixa.

La sol·licitud de variació de dades, a més de les dades identificatives del treballador i de l'empresari, contindrà les dades objecte de modificació, i hauran de ser comunicades, fonamentalment, aquelles variacions que afectin les condiciones laborals:

 • Tipus de contracte i coeficient de jornada laboral.
 • Epígraf d'AL i MP (per a períodes anteriors a 31-12-2006)
 • Variació de grup de cotització.
 • Data de variació.
 • Ocupació.

Si es tracta d'un treballador per compte propi, a més de les dades indicades anteriorment, tindrà les referides a:

 • Activitat professional.
 • Seu de l'activitat.
 • Règim de la Seguretat Social.
 • Peculiaritats en matèria de cotització i acció protectora
Complementary Content
${loading}