Efectes

Con carácter general, los efectos de las altas serán:

  • Les altes presentades amb caràcter previ a la presentació dels servicis únicament sortiran efectes, respecte dels drets i obligacions inherents a eixa situació, a partir del dia en què s'inicie l'activitat.

  • Les altes presentades fora de termini només tindran efecte des del dia en què es formule la sol·licitud, llevat que s'haja produït ingrés de quotes en termini reglamentari, en aquest cas, l'alta retroportarà els seus efectes a la data en què s'hagen ingressat les primeres quotes corresponents al treballador del qual es tracte.

  • Les altes practicades d'ofici per les Direccions Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social o les Administracions, retroportaran els seus efectes a la data en què els fets que les motiven hagen sigut coneguts per unes o altres.

Amb caràcter general, els efectes de les baixes:

  • La baixa del treballador produirà efectes des del cessament en la prestació dels servicis per compte aliè, en l'activitat per compte propi o, en el seu cas, en la situació determinant de la seua inclusió en el Règim de què es tracte.

  • La sol·licitud de baixa del treballador extingirà l'obligació de cotitzar des del cessament en el treball.

  • SI la baixa se sol·licita fora de termini l'obligació de cotitzar s'extingeix el dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega el cessament en el treball per compte aliè o, en l'activitat per compte propi.

  • Quan la Tresoreria General de la Seguretat Social curse la baixa d'ofici, l'obligació de cotitzar s'extingirà des del mateix dia en què s'haja dut a terme l'actuació inspectora, o s'hagen rebut les dades o documents que acrediten el cessament en el treball.

  • No obstant allò disposat en els apartats anteriors, els interessats podran aprovar per qualsevol dels mitjans admesos en dret, que no s'inicià l'activitat en la data notificada en sol·licitar l'alta o que el cessament en l'activitat, en la prestació de servicis o en la situació de què es tracte, va tindre lloc en altra data, a efectes de l'extinció de l'obligació de cotitzar, sense perjuí, en el seu cas, dels efectes que hagen de produir-se tant respecte de la devolució de les quotes que resulten indegudament ingressades com respecte del reintegrament de les prestacions que resulten indegudament percebudes, llevat que per aplicació de la prescripció no fora exigible ni la devolució ni el reintegrament.
Complementary Content
${loading}