Réxime Especial de Traballadores do Mar

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Novo marco legal para a protección social dos traballadores do mar


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Novo marco legal para a protección social dos traballadores do mar Descargar documento Novo marco legal para a protección social dos traballadores do mar. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,667 KB) 04/03/2016

¿Quen está incluído no Réxime Especial do mar?

BarcoTraballadores por conta allea.

Quedarán comprendidas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar as seguintes persoas traballadoras por conta allea:

 1. Persoas traballadoras que exerzan a súa actividade marítimo-pesqueira a bordo das embarcacións, buques ou plataformas seguintes, figurando no Rol destes como técnicos ou tripulantes:

  1. De mariña mercante.
  2. De pesca marítima en calquera das súas modalidades.
  3. De tráfico interior de portos.
  4. Deportivas e de recreo.
  5. Plataformas fixas ou artefactos ou instalacións susceptibles de realizar operacións de exploración ou explotación de recursos mariños, sobre o leito do mar, ancorados ou apoiados nel.

  Non terán a consideración de tales instalacións os oleodutos, gasodutos, cables submarinos, emisarios submarinos e calquera outro tipo de canalizacións ou instalacións de carácter industrial ou de saneamento.
 2. Persoas traballadoras que exerzan a súa actividade a bordo de embarcacións ou buques de mariña mercante ou pesca marítima, enroladas como persoal de investigación, observadores de pesca e persoal de seguridade.
 3. Persoas traballadoras dedicadas á extracción de produtos do mar.
 4. Persoas traballadoras dedicadas á acuicultura desenvolvida na zona marítima e marítimo-terrestre, incluíndo a acuicultura en area e en lámina de auga, tales como bancos cultivados, parques de cultivos, bateas e gaiolas.

  Quedan expresamente excluídas as persoas traballadoras por conta allea que presten os seus servizos para empresas dedicadas á acuicultura na zona terrestre, como criadeiros, granxas mariñas e centros de investigación de cultivos mariños. Así mesmo, exclúense as persoas traballadoras dedicadas á acuicultura en auga doce.
 5. Mergulladores extractores de recursos mariños.
 6. Mergulladores con titulación profesional en actividades industriais, incluíndo a actividade docente para a obtención da devandita titulación.

  Quedan excluídos os mergulladores con titulacións deportivas-recreativas.
 7. Redeiros e redeiras.
 8. Estibadores portuarios.

  Para os efectos do seu encadramento neste Réxime Especial só se considerarán como estibadores portuarios, con independencia da natureza especial ou común da súa relación laboral, aos que desenvolvan directamente as actividades de carga, estiba, desestiba, descarga e transbordo de mercadorías, obxecto de tráfico marítimo, que permitan a súa transferencia entre buques, ou entre estes e terra ou outros medios de transporte, que integran o servizo portuario de manipulación de mercadorías relacionadas no artigo 130 do texto refundido da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, e independentemente do carácter estatal ou autonómico do porto.

  En todo caso, os devanditos estibadores portuarios deberán desenvolver as actividades sinaladas no parágrafo anterior como persoal dunha empresa titular da correspondente licenza do servizo portuario de manipulación de mercadorías ou de autoprestación, así como das entidades de posta a disposición de persoas traballadoras ás devanditas empresas.
 9. Prácticos de porto.
 10. Persoas traballadoras que desenvolvan actividades de carácter administrativo, técnico e subalterno en empresas marítimo-pesqueiras e de estiba portuaria, así como nas entidades de posta a disposición de persoas traballadoras a empresas titulares de licenzas do servizo portuario de manipulación de mercadorías, sempre e cando desenvolvan a súa actividade exclusivamente no ámbito portuario, independentemente do carácter estatal ou autonómico do porto.

  Tamén estarán incluídas as persoas traballadoras que desenvolvan as devanditas actividades ao servizo das confrarías de pescadores e as súas federacións, das cooperativas do mar e das organizacións sindicais do sector marítimo-pesqueiro e asociacións de armadores.

  Para os efectos do encadramento neste Réxime Especial das persoas traballadoras de empresas de estiba portuaria, a empresa deberá ser titular da correspondente licenza do servizo portuario de manipulación de mercadorías ou licenza de autoprestación, independentemente do carácter estatal ou autonómico do porto.

 11. Calquera outro colectivo de persoas traballadoras que desenvolva unha actividade marítimo-pesqueira e cuxa inclusión neste Réxime sexa determinada polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Traballadores por conta propia.

 1. Quedarán comprendidos no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, como traballadores por conta propia ou autónomos, os que realicen de forma habitual, persoal e directa, fóra do ámbito de dirección e organización doutra persoa e a título lucrativo ningunha das seguintes actividades:
  1. Actividades marítimo-pesqueiras a bordo das embarcacións ou buques que se relacionan a continuación, figurando tales persoas traballadoras ou armadores no Rol destes como técnicos ou tripulantes:

   1. De mariña mercante.
   2. De pesca marítima en calquera das súas modalidades.
   3. De tráfico interior de portos
   4. Deportivas e de recreo.

  2. Acuicultura desenvolvida en zona marítima ou marítimo-terrestre.
  3. Os mariscadores, percebeiros, recolledores de algas e análogos.
  4. Mergulladores extractores de recursos mariños.
  5. Mergulladores con titulación profesional en actividades industriais, incluíndo a actividade docente para a obtención da devandita titulación.
   Quedan excluídos os mergulladores con titulacións deportivas-recreativas.
  6. Redeiros e redeiras.
  7. Prácticos de porto.

 2. Terán a consideración de familiares colaboradores da persoa traballadora por conta propia, e polo tanto, estarán incluídas como persoas traballadoras por conta propia no Réxime Especial, o cónxuxe e os parentes por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, de calquera das persoas traballadoras por conta propia a que se refire este artigo, que traballen con elas nas súas explotacións de forma habitual, convivan co cabeza de familia e dependan economicamente del, agás que se demostre a súa condición de asalariados.

  Non obstante o anterior, para ser considerado como familiar colaborador nos grupos segundo e terceiro de cotización, será requisito imprescindible que realice idéntica actividade que o titular da explotación.

Asimilados a persoas traballadoras por conta allea.

 1. Asimilaranse a persoas traballadoras por conta allea, con exclusión da protección por desemprego e do Fondo de Garantía Salarial, os conselleiros e administradores de sociedades mercantís capitalistas, sempre que non posúan o control destas nos termos establecidos no apartado 1 da disposición adicional vixésimo sétima do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, cando o desempeño do seu cargo leve consigo a realización das funcións de dirección e xerencia da sociedade, sendo retribuídos por iso ou pola súa condición de persoas traballadoras por conta desta.
 2. Así mesmo, asimilaranse a persoas traballadoras por conta allea os prácticos de porto que, para a realización da súa actividade de practicaxe, se constitúan en empresas titulares de licenza do servizo portuario de practicaxe nun porto, con excepción do dereito ás prestacións por desemprego e Fondo de Garantía Salarial, das que quedan excluídos. As devanditas entidades terán a consideración de empresarios para os efectos deste Réxime Especial respecto dos prácticos de porto nelas incluídos e do resto do persoal ao seu servizo

Convenios especiais

Os traballadores do mar que causen baixa no réxime especial do mar e non queden incluídos noutros, poden subscribir co Instituto Social da Mariña o correspondente "convenio especial". Este cubrirá as continxencias de invalidez permanente, morte e supervivencia, por enfermidade común e accidente non laboral, xubilación, servizos sociais e asistencia sanitaria se é o caso. A solicitude poderá formularse en calquera momento, sempre que se reúnan os requisitos e condicións establecidas con carácter xeral para o resto dos traballadores.

Os mariños emigrantes e os fillos deles que posúan a nacionalidade española, con independencia de que con anterioridade estiveran ou non afiliados á Seguridade Social española e independentemente do país no que traballen e de que ese país teña ou non subscrito con España un acordo ou convenio en materia de Seguridade Social, poderán subscribir un convenio especial nos termos establecidos no Real decreto 996/1986 do 25 de abril.

Condicións e requisitos xerais: igual ca no réxime xeral.

Tramitación: direccións provinciais e locais do ISM.

Normativa básica

Complementary Content
${loading}