Conceptos xerais

Concepto

Con carácter xeral é un acordo subscrito voluntariamente polos traballadores coa Tesourería Xeral da Seguridade Social co fin de xerar, manter ou ampliar, en determinadas situacións, o dereito ás prestacións da Seguridade Social, e coa obrigación de aboar ao seu exclusivo cargo, as cotas que corresponden.

Noutros casos, como no convenio especial de empresas e traballadores suxeitos a expedientes de regulación de emprego que inclúa a traballadores de 55 ou máis anos, a subscrición vén imposta pola Dirección Provincial de traballo e o acordo subscríbese pola empresa e o traballador dunha parte e a Tesourería Xeral da Seguridade Social doutra.

Acción protectora

O Convenio Especial terá como obxecto a cobertura das prestacións correspondentes a invalidez permanente, morte e supervivencia, derivadas de enfermidade común e accidente non laboral, xubilación e servizos sociais.

Os Convenios subscritos con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1998 tiñan a opción de subscribir, con carácter voluntario, a prestación de asistencia sanitaria por enfermidade común, accidente non laboral e maternidade. Estes convenios continuarán a rexerse pola normativa que lles fora de aplicación. Non obstante, con posterioridade a esta data non cabe a opción de reducir o ámbito de cobertura do Convenio Especial.

Complementary Content
${loading}