Conceptes generals

Concepte

Amb caràcter general és un acord subscrit voluntàriament pels treballadors amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per tal de generar, mantindre o ampliar, en determinades situacions, el dret a les prestacions de la Seguretat Social, i amb l'obligació de pagar al seu exclusiu càrrec, les quotes que corresponen.

En altres casos, com al conveni especial d'empreses i treballadors subjectes a expedients de regulació d'ocupació que incloga treballadors de 55 o més anys, la subscripció ve imposada per la Direcció Provincial de treball i l'acord se subscriu per l'empresa i el treballador d'una part i la Tresoreria General de la Seguretat Social d'una altra.

Acció protectora

El Conveni Especial tindrà com objecte la cobertura de les prestacions corresponents a invalidesa permanent, mort i supervivència, derivades de malaltia comuna i accident no laboral, jubilació i servicis socials.

Els Convenis subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 1998 tenien l'opció de subscriure, amb caràcter voluntari, la prestació d'assistència sanitària per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat. Aquests convenis continuaran regint-se per la normativa que haguera estat aplicable. No obstant això, amb posterioritat a l'anomenada data no hi ha l'opció de reduir l'àmbit de cobertura del Conveni Especial.

Complementary Content
${loading}