Conveni especial de treballadors contractats a temps parcial

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Els treballadors contractats a temps parcial que no estiguen percebent prestacions de desocupació podran subscriure un conveni especial per completar la cotització derivada del contracte a temps parcial fins a la base mínima de cotització establida amb caràcter general per a la seua categoria professional o en el Règim d'enquadrament, o fins a la base a què es refereix la lletra b) de l'apartat 2.1 de l'article 6 d'aquesta Ordre si fóra superior.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del Conveni Especial es realitzarà per mitjà de la presentació del model corresponent (model TA-0040), davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa corresponent al domicili del sol·licitant.

- S'obren dos terminis:

* 90 dies següents a la cessació o situació determinant del conveni especial.

* En qualsevol moment.

Requisits

No serà necessari acreditar període de cotització previ a la sol·licitud del conveni.

Efectes

Si la sol·licitud del conveni especial es presentara dins dels noranta dies naturals següents a la data de la cessació en l'activitat o en la situació que determine la subscripció del conveni especial, tindrà efecte des del dia següent al dia en què haja tingut efecte la baixa en el Règim corresponent, llevat que el sol·licitant opte perquè l'efecte s'inicie des de la presentació de la sol·licitud.

Si la sol·licitud del conveni s'haguera presentat fora del termini dels 90 dies, tal conveni tindrà efecte des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Causes d'extinció

S'extingirà per l'extinció del contracte. En este cas es podrà subscriure un Conveni Especial previst a la Regulació General .

Cotització

La base mensual de cotització estarà constituïda per la diferència entre la base de cotització pel contracte a temps parcial i la triada per l'interessat, fins a la base de cotització que sigui el resultat de dividir per 12 la suma de les bases per contingències comunes per les quals s'hagen fet cotitzacions, pel que fa al treballador sol·licitant del conveni especial, durant els dotze mesos consecutius anteriors al mes en què haja tingut efecte el conveni.

La base fixada al conveni es mantindrà fins a la finalització de l'any en què se subscriga el conveni, quan se'n modificara la base de cotització pel contracte a temps parcial, tret voluntat expressa contrària de la persona interessada.

La cotització que cal completar en la modalitat de conveni especial regulada en aquest article serà la que corresponga a les situacions de jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència, derivades de malaltia comuna o accident no laboral, al Règim de la Seguretat Social en què se subscriga el conveni.

Altres

En el que no s'estableix en l'article 22 de l'Ordre TAS/2865/2003 de 13 d'octubre , aquest conveni es regula per les normes generals.

Complementary Content
${loading}