Conveni especial dels emigrants espanyols i fills d'aquests retornats

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Els emigrants espanyols i els fills d'aquests que estiguin en possessió de la nacionalitat espanyola, sigui quin sigui el país on treballin, en el moment del seu retorn a territori espanyol, sempre que no estiguin inclosos obligatòriament en algun règim públic de protecció social a Espanya.

Procediment i termini de sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar (mitjançant el model TA-0040) en qualsevol moment posterior a la data de retorn sense que sigui exigible el compliment de cap termini, a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració corresponent al del domicili on aquests hagin fixat la seva residència. 

Requisits

  Haurà d'acreditar-se el retorn a territori espanyol mitjançant certificat emès per la Delegació o Subdelegació del Govern de la província de l'interessat. 

Efectes

Té efecte a partir del dia primer del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Causes de l'extinció

  • Falta d'abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
  • Quedar comprès l'interessat en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social.
  • Adquirir la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
  • Decisió de l'interessat comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Per defunció de l'interessat.

Cotització

L'ingrés de les quotes es realitzarà dins del mes següent al del rèdit. La base de cotització aplicable és la mínima que, a cada moment, correspon als treballadors majors de divuit anys del Règim General. La base de cotització aplicable és la mínima que, a cada moment, correspon als treballadors majors de divuit anys del Règim General.

Altres

Complementary Content
${loading}