Conveni especial de treballadors contractats a temps parcial

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Els treballadors contractats a temps parcial que no percebin prestacions de desocupació podran un subscriure conveni especial per completar la cotització derivada del contracte a temps parcial fins arribar a la base mínima de cotització establerta amb caràcter general per a la seva categoria professional o al règim en què estiguin enquadrats o fins arribar a la base a què fa referència la lletra b) de l'apartat 2.1 de l'article 6 d'aquesta Ordre, en cas que sigui superior.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del Conveni Especial es realitzarà per mitjà de la presentació del model corresponent (model TA-0040), davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa corresponent al domicili del sol·licitant.

- S'obren dos terminis:

* 90 dies següents al cessament o situació determinant del conveni especial.

* En qualsevol moment.

Requisits

No serà necessari acreditar període de cotització previ a la sol·licitud del conveni.

Efectes

Si la sol·licitud del conveni especial es presentés dins dels noranta dies naturals següents a la data del cessament en l'activitat o en la situació que determini la subscripció del conveni especial, tindrà efecte des del dia següent al dia en què hagi tingut efecte la baixa en el Règim corresponent, llevat que el sol·licitant opti perquè l'efecte s'iniciï des de la presentació de la sol·licitud.

Si la sol·licitud del conveni s'hagués presentat fora del termini dels 90 dies, l'esmentat conveni tindrà efecte des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Causes d'extinció

S'extingirà per l'extinció del contracte. En aquest cas es podrà subscriure un Conveni Especial previst a la Regulació General .

Cotització

La base mensual de cotització es constituirà per la diferència entre la base de cotització pel contracte a temps parcial i la triada per l'interessat, fins a la base de cotització que sigui el resultat de dividir entre 12 la suma de les bases per contingències comunes per les quals s'hagin fet cotitzacions, pel que fa al treballador sol·licitant del conveni especial, durant els dotze mesos consecutius anteriors al mes en què hagi tingut efecte el conveni.

La base fixada al conveni es mantindrà fins a la finalització de l'any en què se subscrigui el conveni, quan se'n modifiqués la base de cotització pel contracte a temps parcial, tret voluntat expressa contrària de la persona interessada.

La cotització que cal completar en la modalitat de conveni especial regulada en aquest article serà la que correspongui a les situacions de jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència, derivades de malaltia comuna o d'accident no laboral, al Règim de la Seguretat Social en què se subscrigui el conveni.

Altres

En allò no establert a l'article 22 de l'Ordre TAS/2865/2003 de 13 d'octubre, aquest conveni es regula per les normes generals.

Complementary Content
${loading}