Conveni especial d'assistència sanitaria per a preceptors de pensions suïsses residents a Espanya

Podeu enllaçar a la secció Tràmits i gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?


Els beneficiaris de pensions previstes per la Legislació Federal Suïssa de Seguretat Social, sempre que tinguin nacionalitat suïssa o espanyola, resideixin a Espanya i no tinguin dret a la cobertura de l'assistència sanitària a Espanya.

Forma i termini de sol·licitud


En qualsevol moment posterior a la data del trasllat de la residència a Espanya.

Requisits


Que la persona sol·licitant sigui titular d'una pensió o, si escau, d'una renda concedida exclusivament en virtut de la Legislació Federal Suïssa de Seguretat Social i que tingui nacionalitat suïssa o espanyola.

Acreditar el trasllat de residència i la data en què queda fixada a Espanya.
Si hi ha familiars beneficiaris a càrrec seu, haurà d'acreditar-ne la relació de parentiu.

Efectes


Des de la data de sol·licitud.

Causes de l'extinció


- Falta d'abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.

- Per quedar el titular del dret comprès com a treballador en actiu, com a pensionista o com a beneficiari en qualsevol Règim del sistema de la Seguretat Social espanyola.

- Per defunció del pensionista.

- Decisió voluntària del titular del Conveni degudament comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Per deixar de residir en territori espanyol.

- Per pèrdua de la condició de pensionista.

Cotització

El subscriptor del conveni especial ha d'abonar la quota mensual que fixi cada any el Ministeri de Treball i Immigració. El pagament de la quota es fa efectiu per mensualitats durant el mes natural següent al període de liquidació.

Complementary Content
${loading}