Suggeriments i queixes

Els formularis de suggeriments i queixes tenen com a objecte recollir les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat i, també, les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els servicis prestats per l'Administració de la Seguretat Social.

Normativa

La normativa bàsica en què es regulen els formularis de queixes i suggeriments es recull al Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'establix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat (BOE 3/9 - |Corr. d'Err. 22/9).

Localització

En esta pàgina es facilita als ciutadans el formulari electrònic per a la remissió dels suggeriments i les queixes. Per a utilitzar-lo, cal disposar d'un DNI Electrònic o d'un altre certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) reconegut inclòs en la llista de certificats admesos, complir la resta de requisits tècnics i tindre configurat el navegador per a l'ús de funcionalitats de firma electrònica.

A més, si este certificat no s'ha obtingut en una oficina de la Seguretat Social, les dades identificatives del certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) han de coincidir amb les que figuren a la base de dades de la Seguretat Social.


A més, hi ha formularis de suggeriments i queixes a disposició dels ciutadans a totes les Oficines i Centres d'Atenció de la Seguretat Social oberts al públic, així com als registres generals i auxiliars de recepció o eixida de documents dels Servicis Centrals, Direccions Provincials i altres unitats perifèriques dels Organismes i Entitats de la Seguretat Social. La seua existència estarà senyalitzada de manera visible i la situació serà accessible per a fer-ne possible la localització i ús pels ciutadans. Igualment, es pot baixar al final d'esta pàgina el formulari esmentat a presentar en les instal·lacions indicades.

Formes de presentació

Els suggeriments i queixes es poden presentar mitjançant les vies següents:

  • Via telemàtica, a través del formulari electrònic disponible, utilitzant DNI Electrònic o un altre certificat digital (persona física/persona jurídica o entitat) admés..
  • Via presencial, en omplir el formulari corresponent, que es pot trobar al final d'esta pàgina.
  • Via correu postal, on es farà constar el nom, cognoms i domicili, a fi de remetre-li la còpia corresponent i la contestació.

Contestació

Després d'haver rebut el formulari, la Unitat Responsable corresponent ha d'informar el ciutadà en el termini de 20 dies hàbils. El transcurs d'este termini es podrà suspendre en cas que s'haja de requerir l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formule els aclariments necessaris per a la correcta tramitació del suggeriment o la queixa.

Si transcorregut el termini no s'haguera obtingut cap resposta, l'interessat es podrà dirigir a la Inspecció General de Servicis de l'Organisme on va presentar el suggeriment o la queixa, a fi de conéixer els motius que han originat la falta de contestació i perquè la Inspecció propose, si escau, als òrgans competents l'adopció de les mesures oportunes.

Observacions

Les queixes formulades no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu ni la seua interposició paralitzarà els terminis establits en la normativa vigent.
La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les altres accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguen exercir els que hi figuren com a interessats.
En el formulari, per a entregar-lo de manera presencial, inclòs al final d'esta pàgina, es podran obtindre tantes còpies en blanc com es considere oportú per tal d'omplir-lo manualment o escriure les dades requerides i seguidament obtindre el nombre de còpies desitjat (es recomana l'obtenció de 4 còpies perquè una d'elles siga segellada en l'oficina de presentació).

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Formulari queixes i suggeriments Descargar documento Formulari queixes i suggeriments. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,138 KB) 08/05/2019
Complementary Content
${loading}