Contenido principal

Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA)

La base mensual de cotització podrà ser elegida (amb determinades limitacions) pel propi treballador dins d'una escala fixada per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, entre una base mínima i una base màxima que coincideix amb el límit màxim de la base de cotització del Règim General. Esta base pot modificar-se per la voluntat del treballador, elegint una altra, dins dels límits mínim i màxim aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·liciten de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Així i tot, l'autònom amb 50 o més anys d'edat tindrà un límit màxim de cotització minorat per tal d'evitar una elevació dràstica de la base de cotització en els anys que conformen la base reguladora a efectes de la prestació de jubilació.

El tipus de cotització general aplicable a la base de cotització elegida pel treballador s'hi fixarà anualment. No obstant això, quan l'interessat no s'haja acollit a la protecció per incapacitat temporal (contingència obligatòria excepte els casos en què el treballador esmentat estiga d'alta en un altre Règim de la Seguretat Social que tinga la cobertura esmentada), el tipus de cotització variarà. Les contingències per accidents de treball i malaltia professional es contempla com una millora voluntària a la qual únicament podran optar aquells treballadors del RETA que hagueren optat per la prestació econòmica per incapacitat temporal, sent d'aplicació a la base de cotització elegida, la tarifa de primes establertes per a este Règim. Els treballadors que no hagen optat per la cobertura de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional sobre la base de cotització escollida, per al finançament de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el cas de treballadors inclosos en el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris.

Per tal de beneficiar alguns col·lectius a l'hora d'emprendre una activitat laboral, bé per la seua joventut (fins 30 anys/en dones 35) o per reincorporació després de la maternitat, discapacitat, així com amb caràcter general, en activitats econòmiques i zones geogràfiques concretes o per haver complit 65 anys d'edat i seguir en l'activitat laboral, s'estableixen beneficis en la cotització (bonificacions, reduccions i exoneracions de quotes). 

En este Règim Especial la liquidació de les quotes ha d'efectuar-se per períodes mensuals complets que coincideixen amb els mesos naturals, i el seu import s'ingressa dins del mateix mes al qual corresponguen.

Des del 6 de novembre de 2010, este Règim Especial gaudeix de la prestació per "cessament d'activitat" per a aquells que tinguen coberta les contingències professionals i cessen en l'activitat que desenvolupaven. La prestació és econòmica i la seua duració està d'acord amb els períodes de cotització efectuats.

Contenido complementario
${loading}