Contenido principal

Règim especial del mar (REM)

Existència de tres grups de cotització: A efectes de cotització, els treballadors compresos en este règim especial es classifiquen en tres grups, d'acord amb les tones de registre brut (TRB) de les embarcacions on presten els seus servicis. En el primer grup s'inclouen els treballadors per compte d'altre retribuïts a salari o a la part que fan servicis en embarcacions de més de 150 TRB, és a dir, tots els treballadors de la marina mercant i dels grans pesquers. En el grup segon, s'inclouen els treballadors per compte d'altre retribuïts a la part que fan servicis en embarcacions pesqueres de més de 10 TRB i fins a 50 TRB (Grup II-A) i els que presten els seus servicis en embarcacions de més de 50 TRB i fins a 150 TRB (Grup II-B). I, finalment, en el tercer grup estan integrats els treballadors per compte d'altre retribuïts a la part que fan servicis en embarcacions de fins a 10 TRB i els treballadors per compte propi.

Coeficients correctors. Per als grups segon i tercer s'aplica un coeficient corrector sobre la seua base de cotització per contingències comunes i per desocupació, amb el que la quota a ingressar és menor. Estos coeficients correctors són de 2/3 per al grup II A, 1/2 per al grup II B i d'1/3 per al grup III. Malgrat tot, a efectes del càlcul de les prestacions de la Seguretat Social es pren en consideració la base completa, sense aplicació del coeficient corrector.

Bases de cotització úniques: Les bases de cotització dels treballadors inclosos en els grups II i III són úniques i es determinen anualment per províncies, modalitats de pesca i categories professionals, en base als valors mitjans de remuneració percebuda en l'any anterior. Estes bases úniques no podran ser inferiors a les bases mínimes que s'establisquen cada any per a les distintes categories professionals.

Contenido complementario
${loading}