Contenido principal

Sistema Especial de Treballadors per compte d'altre Agraris

En este quedaran inclosos els treballadors per compte d'altre que estiguen inclosos al Règim Especial Agrari el dia 31 de desembre de 2011, així com els empresaris als quals presten els seus servicis. Així mateix, quedaran integrats en el Règim General de la Seguretat Social els treballadors per compte d'altre que, d'ara endavant, realitzen feines agràries, siguen pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries o siguen complementàries o auxiliars d'estes en explotacions agràries, així com els empresaris als quals presten els seus servicis.

La cotització es regirà per la normativa vigent en el Règim General, distingint-se entre períodes d'activitat i d'inactivitat i amb les següents particularitats:

  • Durante els períodes d'activitat la cotització podrà efectuar-se per bases diàries, d'acord amb les jornades reals realitzades, o per bases mensuals, la qual serà obligatòria per als treballadors agraris amb contracte indefinit. L'empresari serà el subjecte responsable del compliment de l'obligació de cotitzar i de comunicar les jornades reals realitzades. La liquidació i ingrés de quotes per contingències professionals correrà a càrrec exclusiu de l'empresari.
  • Durant els períodes d'inactivitat la cotització tindrà caràcter mensual i correrà a càrrec exclusiu del treballador.
  • Durant les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com de maternitat i paternitat causades durant els períodes d'activitat, l'empresari haurà d'ingressar únicament les aportacions al seu càrrec. Les aportacions a càrrec del treballador les ingressarà l'entitat que efectue el pagament directe de les prestacions corresponents a les situacions indicades.

Els treballadors inclosos en el Sistema Especial tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social en els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats concretes que s'assenyalen en els apartats següents:

  • Durante els períodes d'activitat, tindran dret a totes les prestacions establertes en el Règim General.
  • No obstant això, durant els períodes d'inactivitat, l'acció protectora comprendrà exclusivament les prestacions econòmiques per maternitat, paternitat, incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes, així com jubilació.

Contenido complementario
${loading}