Contenido principal

Base de cotització per contingències comunes

Fixats els conceptes computables a efectes de cotització, amb exclusió de les hores extraordinàries (que sí es computaran per a la base de cotització per Contingències Professionals, Desocupació, Fons de Garantia salarial i Formació Professional), hauran de tindre's en compte les següents normes reglamentàries:

  • a) Es computarà la remuneració reportada en el mes al qual es referisca la cotització.
  • b) A la remuneració computada segons la norma anterior, s'afegirà la part proporcional de les gratificacions extraordinàries establertes i d'aquells altres conceptes retributius que tinguen una periodicitat en la seua meritació superior a la mensual o que no tinguen caràcter periòdic i se satisfacen dins de l'exercici econòmic de l'any en curs. A este efecte, l'import anual estimat de les gratificacions extraordinàries esmentades i tots els altres conceptes retributius es dividirà per 365, i el quocient que resulte es multiplicarà pel nombre de dies que comprenga el període de cotització de cada mes. En el cas que la remuneració que corresponga al treballador tinga caràcter mensual, l'indicat import anual es dividirà per 12.
  • c) Si la base de cotització que resulte segons les normes anteriors no estiguera compresa entre la quantia de la base mínima i de la màxima que correspon al grup de cotització de la categoria professional del treballador, es cotitzarà per la base mínima o màxima, segons si la que resulte és inferior a aquella o superior a esta. La base mínima indicada serà d'aplicació qualsevol que fóra el nombre d'hores treballades diàriament, excepte en els casos en què per disposició legal s'estableix el contrari (ex.: contractes a temps parcial).

Bases màximes i mínimes

Segons allò establert en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, pel que fa a les bases màximes i a la Llei General de la Seguretat Social, sobre la base mínima (salari mínim interprofessional vigent, incrementat en un sisè), les bases de cotització estaran limitades per a cada grup de categories professionals a les quanties que figuren a l'Ordre Ministerial que es publica cada any.

 

GRUP CATEGORIA PROFESSIONAL
1 Enginyers i llicenciats
2 Eng. Tècnics, Perits i Aj. Titulats
3 Caps administratius i de taller
4 Ajudants no titulats
5 Oficials administratius
6 Subalterns
7 Auxiliars administratius
8 Oficials de 1a i 2a
9 Oficials de 3a i especialistes
10 Majors de 18 anys no qualificats
11 Treballadors menors de 18 anys

Tipus de cotització.

El tipus de cotització és el percentatge que s'aplica a la base de cotització, sent el resultat la quota o import a pagar. Els tipus de cotització seran els que establisca la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici econòmic.

Contenido complementario
${loading}