Contenido principal

Cotització addicional per hores extraordinàries

Per hora extraordinària s'entén cada hora de treball efectiu que es realitze sobre la duració màxima de la jornada ordinària de treball establerta legalment, o pactada en conveni col·lectiu o contracte de treball. La cotització addicional per hores extraordinàries estarà determinada per l'aplicació del tipus ( %) que corresponga, d'acord amb la naturalesa de les hores esmentades (per força major i la resta d'hores extres no compreses com de força major), per la remuneració total percebuda pel treballador per este concepte i sense subjecció a límits màxims o mínims.

Contenido complementario
${loading}