Contenido principal

Composició de la base de cotització

La Llei General de la Seguretat Social estableix que: "La base de cotització per a totes les contingències i situacions emparades per l'acció protectora del Règim General, incloses les d'accident de treball i malaltia professional, estarà constituïda per la remuneració total, qualsevol que siga la seua forma o denominació, que amb caràcter mensual tinga dret a percebre el treballador, o la que efectivament perceba de ser superior, per raó del treball que realitze per compte d'altre". "Les percepcions de venciment superior al mensual (Pagues extraordinàries entre altres) es prorratejaran al llarg dels 12 mesos de l'any.

Cal tindre en compte dues circumstàncies:  

  • L'establiment de límits mínims i màxims en les bases de cotització.
  • I l'exclusió total o parcial d'algunes percepcions salarials, bé perquè retribueixen conceptes extrasalarials (indemnitzacions per trasllats, suspensions, acomiadaments i cessaments, percepcions per matrimoni, indemnitzacions per defunció o millores voluntàries en les prestacions que atorga la Seguretat Social) els quals estaran exclosos de la base de cotització, o bé, perquè les prestacions salarials esmentades compensen despeses relacionades amb el treball (dietes, desgast d'eines, penyores de treball i menyscapte de diners, plus de distància i plus de transport urbà, despeses de locomoció, etc.), que estaran supeditades al Reglament de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, de manera que l'excès sobre els límits assenyalats en este es computaran en la base de cotització, excloent-se, per tant, una quantitat predeterminada.
Contenido complementario
${loading}