Contenido principal

Determinació de la base de cotització per contingències professionals

La base de cotització per a estes contingències es calcula de la mateixa manera que en contingències comunes, encara que amb la particularitat que s'afegeixen les quantitats abonades per hores extraordinàries. L'Ordre Ministerial sobre cotització indica que "Per determinar la base de cotització corresponent a cada mes per les contingències d'accident de treball i malalties professionals, s'aplicaran les normes a) i b) de l'apartat anterior (Base de cotització per contingències comunes) amb la inclusió dels imports percebuts per les hores extraordinàries . La quantitat que així resulte no podrà ser superior al límit màxim ni inferior al límit mínim corresponent, qualsevol que siga el nombre d'hores treballades diàriament, excepte en el casos en què per disposició legal s'estableix el contrari (ex.: contractes a temps parciall).

Bases màximes i mínimes

El límit màxim d'esta base de cotització es fixarà cada any. Pel que fa al límit mínim serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que perceba el treballador, sense que puga ser inferior a una quantitat fixada anualment.

Tipus de cotització.

Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'aplicaran els percentatges de la tarifa de primes establerts en la legislació vigent. El tipus de cotització aplicable serà el corresponent a l'activitat econòmica principal desenvolupada per l'empresa, segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques, i als codis que hi trobem en relació amb cada activitat.

Estes primes no són iguals, d'una banda, tindran una cotització específica segons l'activitat econòmica de l'empresa i, d'altra banda, podran reduir-se en el cas d'empreses que es distingeixen en l'ús de mesures eficaces de prevenció i en el seu cas augmentar-se per a empreses que incompleixen les seues obligacions en matèria de seguretat i higiene en el treball, tot açò en els casos i condicions que determine el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Contenido complementario
${loading}