Contenido principal

Situacions i supòsits especials de cotització

L'indicat fins ara sobre cotització en el Règim General constitueix els seus principis generals, no obstant això, poden adequar-se d'acord amb determinades situacions:

 • Cotització durant les situacions d'incapacitat temporal (i.t.), risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat.

  Durant les situacions esmentades continuarà l'obligació de cotitzar. El contracte es troba suspès (no es perceben salaris, sent les prestacions substitutives incompatibles amb aquells), tanmateix, no subsistirà l'obligació de cotitzar durant els períodes indicats respecte d'aquells treballadors la relació laboral dels quals s'haguera extingit (finalització del contracte de treball) durant les situacions esmentades amb independència del manteniment, en el seu cas, del dret al subsidi corresponent fins la seua extinció legal.

  En les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat, la base de cotització aplicable, a efectes de les contingències comunes i professionals, serà la corresponent al mes anterior al de la data en la qual s'inicien les prestacions esmentades amb l'excepció que les hores extraordinàries a tindre en compte per a la base de cotització per contingències professionals seran les efectivament realitzades i cotitzades durant l'any immediatament anterior a la data d'iniciació de la situació esmentada. A este efecte, l'import total d'estes hores es dividirà entre 12 o 365, segons siguen retribucions mensuals o diàries.
 • Permissos i llicències sense sou(sense donar lloc a l'excedència).

  En estes situacions i mentre el treballador romanga en situació d'alta i es mantinga l'obligació de cotitzar, sense que reba retribucions computables, es prendrà com a base de cotització a efectes de contingències comunes la mínima corresponent al grup de la seua categoria professional. Respecte de la cotització per les contingències d'accident de treball i malaltia professional s'aplicarà el límit mínim de cotització establert.
 • Contractes per a la formació.

  Té per finalitat la qualificació professional dels treballadors, majors de 16 i menors de 25 anys, en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

  La cotització consistirà en una quota única mensual, qualsevol que siga el nombre de dies en alta del treballador en el mes esmentat i del salari percebut.

  L'acció protectora de la Seguretat Social comprendrà totes les contingències, situacions protegibles i prestacions, inclosa la desocupació. Així mateix, es tindrà dret a la cobertura del Fogasa.
Contenido complementario
${loading}