Contenido principal

Règim especial dels treballadors pel seu compte o autònoms (RETA)

Es pot triar la base mensual de cotització (amb determinades limitacions) pel mateix treballador dins d'una escala fixada per la Llei de pressupostos generals de l'Estat, entre una base mínima i una base màxima que coincideix amb el límit màxim de la base de cotització del règim general. Aquesta base es pot modificar a voluntat del treballador i et pot triar-ne una altra dins dels límits mínim i màxim aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·liciti a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Això no obstant, l'autònom amb 50 anys o més d'edat té un límit màxim de cotització minorat per evitar una elevació dràstica de la base de cotització en els anys que formen la base reguladora pel que fa a la prestació de jubilació.

El tipus de cotització general aplicable a la base de cotització per la qual ha optat el treballador es fixa cada any. Això no obstant, quan l'interessat no s'hagi acollit a la protecció per incapacitat temporal (contingència obligatòria exceptuant-ne els casos en què aquest treballador estigui donat d'alta en un altre règim de la Seguretat Social que tingui aquesta cobertura), el tipus de cotització varia. Les contingències per accidents de treball i malaltia professional es contemplen com una millora voluntària a la que només poden optar els treballadors del RETA que hagin optat per la prestació econòmica per incapacitat temporal i en què és d'aplicació, a la base de cotització elegida, la tarifa de primes establertes per a aquest règim. Els treballadors que no hagin optat per la cobertura de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional sobre la base de cotització elegida, per al finançament de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el cas de treballadors inclosos en el sistema especial de treballadors pel seu compte agraris.

Per beneficiar a alguns col·lectius a l'hora d'emprendre una activitat laboral, sia per la seva joventut (fins als 30 anys i per a les dones, fins als 35 anys), sia per reincorporació després de la maternitat, discapacitat, i també amb caràcter general, en activitats econòmiques i zones geogràfiques concretes o per haver complert 65 anys d'edat i continuar en l'activitat laboral, s'estableixen beneficis en la cotització (bonificacions, reduccions i exoneracions de quotes). 

En aquest règim especial, la liquidació de les quotes s'ha d'efectuar per períodes mensuals complets que coincideixen amb els mesos naturals i el seu import s'ingressa dins del mateix mes al que corresponguin les primeres.

Des del 6 de novembre de 2010, aquest règim especial gaudeix de la prestació per "cessament d'activitat" per a les persones que tenen cobertes les contingències professionals i cessin en l'activitat que desenvolupaven fins ara. La prestació és econòmica i la seva durada està en funció dels períodes de cotització efectuats.

Contenido complementario
${loading}