Contenido principal

Règim especial del mar (REM)

Tres grups de cotització: A efectes de cotització, els treballadors inclosos en aquest règim especial es classifiquen en tres grups, segons el nombre de tones de registre brut (TRB) de les embarcacions en què prestin serveis. En el primer grup s'inclouen els treballadors per compte d'altri retribuïts amb salari o per la part en què presten serveis en embarcacions de més de 150 TRB, és a dir, tots els treballadors de la marina mercant i dels grans vaixells pesquers. En el segon grup s'inclouen els treballadors per compte d'altri retribuïts per la part en què presten serveis tant en embarcacions pesqueres de més de 10 TRB i fins a 50 TRB (Grup II-A) com els que presten serveis en embarcacions de mes de 50 TRB i fins a 150 TRB (Grup II-B). I per últim, en el tercer grup s'integren els treballadors per compte d'altri retribuïts per la part en què presten serveis en embarcacions de fins a 10 TRB i els treballadors pel seu compte.

Coeficients correctors. Per als grups segon i tercer s'aplica un coeficient corrector sobre la seva base de cotització per contingències comunes i per desocupació, amb la qual cosa la quota que cal ingressar és menor. Aquests coeficients correctors són de 2/3 per al grup II A, 1/2 per al grup II B i de 1/3 per al grup III.  No obstant això, a efectes del càlcul de les prestacions de la Seguretat Social es considera la base completa, sense aplicar-hi el coeficient corrector.

Bases de cotització úniques: Les bases de cotització dels treballadors inclosos en els grups II i III són úniques i es determinen amb caràcter anual per províncies, modalitats de pesca i categories professionals, sobre la base dels valors mitjans de remuneració percebuda l'any anterior. Aquestes bases no poden ser inferiors a les bases mínimes que s'estableixin cada any per a les diferents categories professionals.

Contenido complementario
${loading}