Contenido principal

Sistema especial de treballadors agraris per compte d'altri

En aquest règim s’inclouen els treballadors per compte d’altri que figurin inclosos en el règim especial agrari el dia 31 de desembre de 2011, i també els empresaris a qui prestin serveis. Així mateix, s’integren en el règim general de la Seguretat Social els treballadors per compte d’altri que, d’ara endavant, facin feines agràries, tant si són pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries com si són complementàries o auxiliars en explotacions agràries, i també els empresaris a qui prestin serveis.

La cotització es regeix per la normativa vigent en el règim general i es distingeix entre períodes d'activitat i d'inactivitat i amb les particularitats següents:

  • Durant els períodes d'activitat la cotització es pot efectuar per bases diàries, en funció de les jornades reals efectuades o per bases mensuals, la qual és obligatòria per als treballadors agraris amb contracte indefinit. L'empresari és el subjecte responsable del compliment de l'obligació de cotitzar i de comunicar les jornades reals realitzades. La liquidació i ingrés de les quotes per contingències professionals són a càrrec exclusiu de l’empresari.
  • Durant els períodes d'inactivitat, la cotització té caràcter mensual o és a càrrec exclusiu del treballador.
  • Durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, i també de maternitat i paternitat a què tinguin dret durant els períodes d’activitat, l’empresari ha d’ingressar únicament les aportacions a càrrec seu. Les aportacions a càrrec del treballador s’ingressen per l’entitat que efectuï el pagament directe de les prestacions que corresponguin a les situacions assenyalades.

Els treballadors inclosos en el sistema especial tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social en els mateixos termes i condicions que en el règim general, amb les particularitats concretes que s’assenyalen en els apartats següents:

  • Durant els períodes d’activitat, tenen dret a totes les prestacions establertes en el règim general.
  • Això no obstant, durant els períodes d’inactivitat, l’acció protectora inclou exclusivament les prestacions econòmiques per maternitat, paternitat, incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes, i també per jubilació.

Contenido complementario
${loading}