Contenido principal

Base de cotització per contingències comunes

Una vegada fixats els conceptes computables a efectes de cotització, exceptuant-ne les hores extraordinàries (que sí que es computen per a la base de cotització per contingències professionals, desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional), cal tenir en compte les següents normes reglamentàries:

  • a) Es computa la remuneració meritada en el mes al qual es refereix la cotització.
  • b) A la remuneració computada d'acord amb la norma anterior, s'afegeix la part proporcional de les gratificacions extraordinàries establertes i dels altres conceptes retributius que tenen una periodicitat en la seva meritació superior a la mensual o que no tenen caràcter periòdic i se satisfan dins de l'exercici econòmic de l'any en curs. Amb aquesta finalitat, l'import anual estimat d'aquestes gratificacions extraordinàries i altres conceptes retributius es divideix per 365 i el quocient que resulta es multiplica pel nombre de dies que comprèn el període de cotització de cada mes. En cas que la remuneració que correspon al treballador tingui caràcter mensual, l'import anual esmentat es divideix per 12.
  • c) Si la base de cotització que resulta d'acord amb les normes anteriors no està compresa entre la quantia de la base mínima i de la màxima que correspon al grup de cotització de la categoria professional del treballador, es cotitza per la base mínima o màxima, segons que el resultant sigui inferior o superior a aquesta. La base mínima assenyalada és d'aplicació sigui quin sigui el nombre d'hores treballades diàriament, llevat dels supòsits en què, per disposició legal, s'estableix el contrari (p. ex., contractes a temps parcial).

Bases màximes i mínimes.

De conformitat amb allò que s'estableix a la Llei de pressupostos generals de l'Estat, pel que fa a les bases màximes i a la Llei general de la Seguretat Social, respecte a la base mínima (salari mínim interprofessional vigent, incrementat en un setè), les bases de cotització es limiten per a cada grup de categories professionals a les quanties que figuren a l'Ordre ministerial que es publica cada any.

 

GRUP CATEGORIA PROFESSIONAL
1 Enginyers i llicenciats
2 Eng. tècnics, pèrits i aj. titulats
3 Caps administratius i de taller
4 Ajudants no titulats
5 Oficials administratius
6 Subalterns
7 Auxiliars administratius
8 Oficials de 1a i 2a
9 Oficials de 3a i especialistes
10 Majors de 18 anys no qualificats
11 Treballadors menors de 18 anys

Tipus de cotització

El tipus de cotització és el percentatge que s'aplica a la base de cotització, i el resultat és la quota o l'import que cal pagar. Els tipus de cotització són els que estableix cada any la Llei de pressupostos generals de l'Estat corresponent per a cada exercici econòmic.

Contenido complementario
${loading}