Contenido principal

Composició de la base de cotització

La Llei general de la Seguretat Social estableix que: "La base de cotització per a totes les contingències i situacions emparades per l'acció protectora del règim general, incloent-hi les d'accident de treball i malaltia professional, està constituïda per la remuneració total, sigui quina sigui la seva forma o denominació, que amb caràcter mensual tingui dret a percebre el treballador, o la que percebi efectivament en cas de ser superior, per raó del treball que realitzi per compte d'altri". "Les percepcions amb venciment superior al mensual (pagues extraordinàries entre d'altres) es prorrategen al llarg dels 12 mesos de l'any.

Cal tenir en compte dues circumstàncies:  

  • L'establiment de límits mínims i màxims en les bases de cotització.
  • I l'exclusió total o parcial d'algunes percepcions salarials, sia perquè retribueixen conceptes extrasalarials (indemnitzacions per trasllats, suspensions, acomiadaments i cessaments, percepcions per matrimoni, indemnitzacions per traspàs o millores voluntàries en les prestacions que atorga la Seguretat Social) els quals s'exclouen de la base de cotització, sia perquè aquestes prestacions salarials compensen despeses relacionades amb la feina (dietes, desgast d'eines, peça de vestir de treball o menyscapte de diners, plus de distància i plus de transport urbà, despeses de locomoció, etc.) que estan supeditades al reglament de l'impost de la renda de les persones físiques, de manera que l'excés sobre els límits assenyalats en aquest es computen en la base de cotització, excloent-hi per tant, una quantitat predeterminada.
Contenido complementario
${loading}