Contenido principal

Determinació de la base de cotització per contingències professionals

La base de cotització per a aquestes contingències es calcula de la mateixa manera que en contingències comunes, però amb la particularitat que s'afegeixen les quantitats abonades en concepte d'hores extraordinàries. L'Ordre ministerial sobre cotització indica que "Per determinar la base de cotització corresponent a cada mes per les contingències d'accident de treball i malalties professionals, s'apliquen les normes a) i b) de l'apartat anterior (base de cotització per contingències comunes) amb la inclusió dels imports percebuts per les hores extraordinàries. La quantitat resultant no pot ser superior al límit màxim ni inferior al límit mínim corresponent, sigui quin sigui el nombre d'hores treballades diàriament, llevat dels supòsits en què per disposició legal s'estableix el contrari (p. ex., contractes a temps parcial).

Bases màximes i mínimes

El límit màxim d'aquesta base de cotització es fixa cada any. Pel que fa al límit mínim aquest equival al salari mínim interprofessional vigent en cada moment i incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a una quantitat fixada anualment.

Tipus de cotització.

Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'apliquen els percentatges de la tarifa de primes establerts a la legislació vigent. El tipus de cotització aplicable és el que correspon a l'activitat econòmica principal desenvolupada per l'empresa, d'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques i als codis que s'hi contenen amb relació a cada activitat.

Aquestes primes no són iguals, d'una banda, tenen una cotització específica segons l'activitat econòmica de l'empresa i, de l'altra, es poden reduir en el supòsit d'empreses que es distingeixin en l'adopció de mesures eficaces de prevenció i, si escau, es poden augmentar per a empreses que incompleixin les seves obligacions en matèria de seguretat i higiene en el treball, tot això en els supòsits i condicions que determini el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Contenido complementario
${loading}