Contenido principal

Període de liquidació

És el termini al qual estan referides les bases i tipus de liquidació per a la determinació de la quota objecte de l'obligació de cotitzar a efectes del seu pagament o compliment. Llevat de que s'estableixen o s'autoritzen expressament liquidacions per períodes superiors o inferiors en els termes i condicions que determinen el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, els períodes de liquidació de quotes estaran referits a mensualitats naturals completes, encara que la meritació d'aquelles i/o el seu pagament s'efectuen per períodes diferents a mesos.

Les liquidacions de quotes referides a conceptes retributius, inclosos en la base de cotització però que que es meriten per períodes superiors al mensual o que no tinguen caràcter periòdic i que se satisfacen dins del correponent exercici econòmic, es prorratejaran en les liquidacions mensuals d'este exercici (ex.: Pagues extraordinàries). D'igual manera es liquidaran, si escau, aquelles gratificacions que no pogueren ser objecte de quantificació anticipada, total o parcialment, a efectes del prorrateig.

Els conceptes retributius que es perceben amb caràcter retroactiu seran objecte de liquidacions complementàries, relacionant separadament les bases de cotització per a cada mes, segons les bases, els tipus i totes les altres condicions vigents en els mesos a que corresponguen els salaris.

Les quotes de la Seguretat Social i tots els altres conceptes que es recapten de forma conjunta amb aquelles, s'ingressaran dins del mes següent al qual corresponga la seua meritació.

Contenido complementario
${loading}