Contenido principal

Período de liquidación

É o prazo ao que están referidas as bases e tipos de liquidación para a determinación da cota obxecto da obriga de cotizar a efectos do seu pagamento ou cumprimento. Agás que se establezan ou se autoricen expresamente liquidacións por períodos superiores ou inferiores nos termos e condicións que determinen o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, os períodos de liquidación de cotas estarán referidos a mensualidades naturais completas, aínda que a devindicación daquelas e/ou o seu pagamento se efectúen por períodos distintos a meses.

As liquidacións de cotas referidas a conceptos retributivos, incluídos na base de cotización pero que se teñan dereito a percibir por períodos superiores ao mensual ou que non teñan carácter periódico e se satisfagan dentro do correspondente exercicio económico, ratearanse nas liquidacións mensuais deste exercicio (Ex.: Pagas extraordinarias). De igual maneira liquidaranse, no seu caso, aquelas gratificacións que non puidesen ser obxecto de cuantificación anticipada, total ou parcialmente, para os efectos do pro rateo.

Os conceptos retributivos que se perciban con carácter retroactivo serán obxecto de liquidacións complementarias, relacionando separadamente as bases de cotización para cada mes, conforme ás bases, os tipos e demais condicións vixentes nos meses a que correspondan os salarios.

As cotas da Seguridade Social e demais conceptos que se recaden conxuntamente con aquelas, ingresaranse dentro do mes seguinte ao que corresponda a súa devindicación.

Contenido complementario
${loading}