Contenido principal

Kitapen-aldia

Ordaintzeko edo betetzeko ondorioetarako, nahita nahiez kotizatu beharreko kuota zehazteko likidazio oinarriek eta tasek aipatzen duten epea da. Espresuki Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioak zehazten dituen baldintzetako baino likidazio aldi luzeagoak edo murritzagoak ezartzen edo baimentzen badira izan ezik, kuotak likidatzeko epeak hileko natural osoak izango dira, nahiz eta horiek hilekoak ez diren aldietan sortu eta/edo ordaindu.

Hilabeteko epea baino epe luzeagoetan sortutako eta dagokion ekonomia-jardueran ordaintzen diren ordainketaren kontzeptuei lotutako kuoten kitapenak, ekitaldi horretako hileko kitapenetan banatuko dira proportzionalki (Adb: Aparteko ordainketak). Era berean, hala dagokionean, likidatuko dira aurretik, guztiz edo partzialki, kuantifikatu ezin daitezkeen haborokinak, proportzionalki banatzeko ondorioetarako.

Atzeraeraginezko izaerarekin jasotzen diren ordainketa kontzeptuak osagarrizko moduan likidatuko dira, eta hilabete bakoitzerako kotizazio oinarriak bakoitza bere aldetik erlazionatuko da, oinarrien, tasen eta soldatei dagozkien hilabeteetan indarrean dauden gainerako baldintzen arabera.

Horiekin batera biltzen diren Gizarte Segurantzako kuotak eta gainerako kontzeptuak horiek sortu eta hurrengo hilabetearen barruan ordainduko dira.

Contenido complementario
${loading}