Contenido principal

Període de liquidació

És el termini que es pren com a referència per a les bases i tipus de liquidació que serveixen per determinar la quota objecte de l'obligació de cotitzar a efectes del seu pagament o compliment. Llevat que s'estableixin o s'autoritzin expressament liquidacions per períodes superiors o inferiors en els termes i condicions que determinin el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, els períodes de liquidació de quotes són per mensualitats naturals completes, encara que la seva meritació i/o pagament s'efectuïn per períodes diferents a mesos.

Les liquidacions de quotes relatives a conceptes retributius, inclosos en la base de cotització, però que es meriten per períodes superiors al mensual o que no tenen caràcter periòdic i que se satisfan en l'exercici econòmic corresponent, s'han de prorratejar en les liquidacions mensuals de l'exercici en qüestió (p. ex., pagues extraordinàries). D'igual manera, es liquiden, si escau, les gratificacions que no es puguin quantificar anticipadament, totalment o parcial, a efectes de prorrateig.

Els conceptes retributius que es perceben amb caràcter retroactiu, són objecte de liquidacions complementàries i s'han d'indicar en pàgines separades les bases de cotització per a cada mes, tenint en compte les bases, els tipus i la resta de condicions vigents en els mesos als quals corresponen els salaris.

Les quotes de la Seguretat Social i els altres conceptes, que es recapten juntament amb les primeres, s'ingressen en el mes següent al que correspon la seva meritació.

Contenido complementario
${loading}