Contenido principal

Situacions i supòsits especials de cotització

Tot el que s'ha assenyalat fins ara sobre cotització en el règim general constitueix els seus principis generals; no obstant això, es poden adequar en funció de determinades situacions:

 • Cotització durant les situacions d'incapacitat temporal (IT), risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat.

  Durant aquestes situacions continua l'obligació de cotitzar. El contracte es troba suspès (no es perceben salaris i les prestacions substitutives són incompatibles amb aquests); tanmateix no subsisteix l'obligació de cotitzar durant els períodes assenyalats respecte dels treballadors la relació laboral dels quals s'hagi extingit (finalització del contracte de treball) durant aquestes situacions amb independència del manteniment, si escau, del dret al subsidi corresponent fins a la seva extinció legal.

  En les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat, la base de cotització aplicable, a efectes de les contingències comunes i professionals, és la que correspon al mes anterior al de la data en què s'inicien aquestes prestacions amb l'excepció que les hores extraordinàries que cal tenir en compte per a la base de cotització per contingències professionals són les realitzades i cotitzades efectivament durant l'any immediatament anterior a la data de l'inici d'aquesta situació. Amb aquesta finalitat, l'import total d'aquestes hores es divideix entre 12 o 365, segons siguin retribucions mensuals o diàries.
 • Permisos i llicències sense sou(sense que doni lloc a l'excedència).

  En aquestes situacions i mentre el treballador roman en situació d'alta i es manté l'obligació de cotitzar, sense que rebi retribucions computables, es pren com a base de cotització, pel que fa a les contingències comunes, la mínima que correspon al grup de la seva categoria professional. Pel que fa a la cotització per les contingències d'accident de treball i malaltia professional s'aplica el límit màxim de cotització establert.
 • Contractes per a la formació.

  La seva finalitat és la qualificació professional dels treballadors, majors de 16 anys i menors de 25 anys, en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa, rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

  La cotització consisteix en una quota única mensual, sigui quin sigui el nombre de dies en situació d'alta del treballador en el mes en qüestió i del salari percebut.

  L'acció protectora de la Seguretat Social comprèn totes les contingències, situacions protegides i prestacions, incloent-hi la desocupació. Així mateix, es té dret a la cobertura del Fogasa.
Contenido complementario
${loading}