Contenido principal

Sistema Especial de Traballadores por conta allea Agrarios

No mesmo quedarán incluídos os traballadores por conta allea que figuren incluídos no Réxime Especial Agrario o día 31 de decembro de 2011, así como os empresarios aos que presten os seus servizos. Así mesmo, quedarán integrados no Réxime Xeral da Seguridade Social os traballadores por conta allea que, no sucesivo, realicen labores agrarios, sexan propiamente agrícolas, forestais ou pecuarios ou sexan complementarios ou auxiliares dos mesmos en explotacións agrarias, así como os empresarios aos que presten os seus servizos.

A cotización rexerase pola normativa vixente no Réxime Xeral, distinguíndose entre períodos de actividade e de inactividade e coas seguintes particularidades:

  • Durante os períodos de actividade a cotización poderá efectuarse por bases diarias, en función das xornadas reais realizadas, ou por bases mensuais, a cal resultará obrigatoria para os traballadores agrarios con contrato indefinido. O empresario será o suxeito responsable do cumprimento da obriga de cotizar e de comunicar as xornadas reais realizadas. A liquidación e ingreso das cotas por continxencias profesionais correrá a cargo exclusivo do empresario.
  • Durante os períodos de inactividade a cotización terá carácter mensual e correrá a cargo exclusivo do traballador.
  • Durante as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, así como de maternidade e paternidade causadas durante os períodos de actividade, o empresario debera ingresar unicamente as achegas ao seu cargo. As achegas a cargo do traballador serán ingresadas pola entidade que efectúe o pagamento directo das prestacións correspondentes ás situacións indicadas.

Os traballadores incluídos no Sistema Especial terán dereito ás prestacións da Seguridade Social nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral, coas particularidades concretas que se sinalan nos apartados seguintes:

  • Durante os períodos de actividade, terán dereito a todas as prestacións establecidas no Réxime Xeral.
  • Non obstante, durante os períodos de inactividade, a acción protectora comprenderá exclusivamente as prestacións económicas por maternidade, paternidade, incapacidade permanente e morte e supervivencia derivadas de continxencias comúns, así como xubilación.

Contenido complementario
${loading}